Technologia cyfrowa ścieżką do przedsiębiorczości

for English see below

Projekt „Technologia cyfrowa ścieżką do przedsiębiorczości

Okres realizacji: 1.12.2020 r. – 30.11.2022 r.

Partnerzy:

 • STICHTING BREAKTHROUGH FOUNDATION, Holandia
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Polska
 • Badgecraft Ireland Limited, Irlandia
 • VIESOJI ISTAIGA CREATIVITAS, Litwa
 • Skills-Connect, Holandia
 • Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Belgia

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności organizacji partnerskich do wykorzystywania Open Badges do oceny, walidacji i uznawania umiejętności i postaw przedsiębiorczych uczących się dorosłych;
 • Opracowanie programów wsparcia dla edukacji dorosłych, szczególnie dla dorosłych uczących się o mniejszych szansach;
 • Stworzenie nowych możliwości uczenia się dorosłych poprzez wykorzystanie i rozwijanie rozwiązań technologii cyfrowej dostępnej na platformie Cities of Learning;
 • Promowanie nowych możliwości uczenia się dorosłych w krajach uczestniczących i na poziomie europejskim.

Kontekst

Równy dostęp do edukacji (w kontekście przedsiębiorczości) i rynków pracy dla wszystkich grup społecznych jest ważnym elementem budującym większą integrację. Podczas obecnego kryzysu Covid-19 prawdopodobnie będziemy zmierzać w kierunku „ekonomii niskiego kontaktu”. Oczekuje się, że wymuszona izolacja i ograniczenia w zachowaniu dystansu społecznego wprowadzone podczas kryzysu zdrowotnego wywołanego przez Covid-19 będą miały trwały wpływ na świat, jaki znamy. Jaki będzie to miało wpływ na sposób pracy firm i ludzi? Jest to czas naznaczony wieloma wzlotami i upadkami oraz niepewnością gospodarczą. Będzie to miało wpływ na stopę bezrobocia.

Partnerzy tego projektu są obywatelami społecznie świadomymi talentu swoich grup docelowych, którzy wciąż widzą i wykorzystują możliwości. Jednak bardzo często ci dorośli są słabsi i niezauważeni przez innych w społeczeństwie. Nasze konsorcjum chce wspierać te przedsiębiorcze osoby dorosłe w dalszym rozwoju i uznawaniu ich umiejętności przedsiębiorczych oraz zwiększaniu ich sukcesów. Obywatele o umiejętnościach i postawach w zakresie przedsiębiorczości są potrzebni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby odbudować gospodarkę dotkniętą Covid-19.

Działania:

 1. „Ścieżki umiejętności w zakresie przedsiębiorczości dla dorosłych uczniów”. Partnerzy opracują ścieżki umiejętności, które będą dostosowane do technologii cyfrowych Open Badges i będą promować te ścieżki dla uczących się dorosłych.
 2. „Programy wspierające umiejętności w zakresie przedsiębiorczości”. Partnerzy opracują programy poparcia, które zostaną wdrożone przy użyciu nowo utworzonej funkcji wsparcia na platformie Cities of Learning i pomogą promować wartość dodaną dla dorosłych uczących się.
 3. „Ścieżki umiejętności i funkcja zatwierdzania na platformie Cities of Learning”. Zapewni innowacyjne rozwiązania techniczne do wdrażania ścieżek umiejętności, w tym programów poparcia, oraz stworzy samouczki zapewniające partnerom i innym organizacjom zajmującym się edukacją dorosłych możliwość łatwego korzystania z platformy.

Rezultaty

 • liczba utworzonych działań, Open Badges i ścieżek na platformach odpowiada oczekiwanemu rezultatowi projektu.
 • potwierdzenie, że wszystkie grupy użytkowników czerpią korzyści z podanych działań i Open Badges w swoich doświadczeniach edukacyjnych.
 • adekwatność zebranych kolekcji odznak w doświadczeniach edukacyjnych dla każdego uczestnika
 • akceptacja ze strony władz lokalnych, instytucji zorientowanych na rynek pracy i pracodawców na wykorzystanie dokumentu cyfrowego, zorientowanych na umiejętności i doświadczenia
 • wykorzystanie działań jest odzwierciedleniem pożądanej spersonalizowanej ścieżki znajdowania dopasowanych umiejętności i kompetencji grup użytkowników
 • kwantyfikacja powyższego wyniku jako główny cel i dowód słuszności koncepcji.

Grupa docelowa:

 • bezrobotni, niewykształceni lub niedokształceni młodzi dorośli, którzy mają postawę przedsiębiorczą i potrzebują wskazówek, aby zostać przedsiębiorcą;
 • uchodźcy, którzy są mieszkańcami średnio i wysoko wykształconymi oraz nowoprzybyłymi, ale brakuje im odpowiednich certyfikatów do wejścia na rynek pracy;
 • pracownicy organizacji edukacji dorosłych.

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

******************************************************************

Digital technology for pathways to entrepreneurial skills

Project duration: 2020-12-01 – 2022-11-30

Partners:

 • STICHTING BREAKTHROUGH FOUNDATION, Netherlands
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland
 • Badgecraft Ireland Limited, Ireland
 • VIESOJI ISTAIGA CREATIVITAS, Lithuania
 • Skills-Connect, Netherlands
 • Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Belgium

Aims

 • To develop capacity of partner organisations to use Open Badges technology to assess, validate and recognise entrepreneurial skills and attitudes of adult learners;
 • To develop endorsement schemes for adult education programmes, especially for adult learners with fewer opportunities;
 • To create new adult learning opportunities by utilising and developing digital technology solutions available on the Cities of Learning platform;
 • To promote new adult learning opportunities in participating countries and at the European level.

Context

Equal access to (entrepreneurial) education and labor markets for all societal groups is an important building block toward more inclusion. During the current Covid-19 crisis we will probably be going towards a “low touch economy” as coined by the Board of Innovation. Forced isolation and social distancing restrictions, put into place during the Covid-19 health crisis are expected to have a lasting effect on the world as we know it. Which effect will this have on the way companies and people work? We are all in store for a period of rapid learning, marked by plenty of ups and downs and economic uncertainty. This will have an impact on the unemployment rate.

Partners in this project are civic-minded and socially aware of the talent of their target groups who are seeing and exploiting opportunities over and over again. Yet, very often those adults are undermined and unrecognised by others in the society who have status and resources. Our consortium wants to support these enterprising adults in developing and recognising their entrepreneurial skills further and increase their successes. Citizens with entrepreneurial skills and attitudes needed more than ever for rebuilding the economy impacted by Covid-19.

Activities

Intellectual output no. 1 “Entrepreneurial skills pathways for adult learners”. Partners will develop skills pathways which will be aligned with digital Open Badges technology and will promote these skills pathways to adult learners.

Intellectual output no. 2 “Endorsement schemes for entrepreneurial skills”. Partners will develop endorsement schemes that will be implemented using newly created endorsement functionality on Cities of Learning platform and will help promote added value to adult learners.

Intellectual output no. 3 “Skills pathways and endorsement functionality on Cities of Learning platform”. It will deliver innovative technical solutions to implement skills pathways including endorsement schemes and will create tutorials ensuring that partners and other adult education organisations can easily use the platform.

Results

 • number of created activities, badge collections and pathways on the platforms match the desired outcome of the project.
 • confirmation that all user groups benefit from the given activities and badge collections in their learning experiences.
 • relevancy of the earned badge collections in educational experiences for each participant as an improved pathway for better guidance to the labour market.
 • acceptance from local authorities, labor market oriented institutions and employers for the usage of a skills and experiences orientated digital document or skills-pass.
 • usage of the activities is a reflection of the desired personalised pathway finding matching skills and competencies of its user groups.
 • quantification of the above mentioned outcome as a main purpose and proof of concept.

Target group

 • unemployed, non- or undereducated young adults, adults who not yet recognise their prior learning, have an entrepreneurial attitude and need better guidance into becoming an entrepreneur.
 • refugees who are mid- and high educated residents and newcomers but they are lacking the right certificates to enter the labour market.
 • staff members of adult education organisations

Source of financing:

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union