EU Green Gardens

Czas trwania: 1.12.2023 – 30.11.2025

Żyjemy w czasach, w których ludzkość ma ogromny wpływ na środowisko: zanieczyszczenie jest obecnie niekontrolowane i nasila się. Masowa urbanizacja spowodowała zanik tradycji, zwyczajów i praktyk samowystarczalności żywnościowej. Coraz częściej polegamy na warzywach uprawianych przy użyciu nowoczesnych, znacznie bardziej inwazyjnych technik. To oderwanie od natury i tendencja w kierunku technologii i nowoczesności są jeszcze bardziej widoczne w relacjach i działaniach nowych pokoleń: młodzi ludzie żyją całkowicie zanurzeni w cyfrowym świecie i żyją z jednym modelem odniesienia, który jest coraz bardziej sztuczny i daleki od natury.

To powiedziawszy, nierealistyczne jest dziś rozważanie powrotu do samowystarczalnego rolnictwa w celu zaspokojenia potrzeb światowej populacji. Pożądane jest zatem wprowadzenie bardziej nowoczesnego i zrównoważonego ogrodnictwa miejskiego, które mogłoby oferować inną gamę produktów o mniej agresywnym wpływie. Ten rodzaj ogrodnictwa nie tylko poprawiłby zdrowie ludzi i jakość powietrza, ale także zwiększyłby ogólną świadomość społeczeństwa.

Cele projektu:

 • Stworzenie wspólnych przestrzeni, w których młodzi ludzie i osoby starsze mogą współpracować, dzielić się wiedzą i budować znaczące relacje poprzez wspólne uprawianie miejskiego ogrodu.
 • Zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w życie społeczności i interakcji społecznych poprzez wspieranie wzajemnego uczenia się, poczucia przynależności i równego szacunku dla wszystkich obywateli.
 • Promowanie zdrowych nawyków i dobrego samopoczucia wszystkich uczestników poprzez zapewnienie im bezpiecznego środowiska, w którym mogą być w kontakcie z naturą i ze sobą nawzajem.
 • Edukowanie uczestników na temat korzyści płynących ze zrównoważonego rolnictwa i umożliwienie im dokonywania zdrowszych wyborów dla siebie i swojej społeczności.
 • Zapewnienie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi, strategii i wiedzy umożliwiających omawianie kwestii środowiskowych z młodymi ludźmi.
 • Umożliwienie wymiany i transferu wiedzy między krajami UE oraz utworzenie europejskiej sieci ogrodów miejskich, w których można rozwijać dialog, współpracę i wymianę pomysłów na temat uczestnictwa obywateli i kwestii zrównoważonego rozwoju środowiska.

Grupy docelowe:

 • Młodzi ludzie dotknięci zaburzeniami emocjonalnymi, społecznymi, psychologicznymi i edukacyjnymi w konsekwencji pojawienia się Covid-19 (18-30)
 • Pracownicy młodzieżowi, pracownicy socjalni, trenerzy, wychowawcy, nauczyciele
 • Osoby starsze zagrożone wykluczeniem społecznym
 • Centra obywatelskie, centra młodzieżowe i stowarzyszenia wolontariuszy
 • Ośrodki dla osób starszych i stowarzyszenia dla osób starszych

Rezultaty:

 • zestaw zasobów dla osób pracujących z młodzieżą
 • kurs szkoleniowy dla osób pracujących z młodzieżą na temat ogrodów społecznościowych, zrównoważonego rozwoju środowiska i powiązań międzypokoleniowych, pilotowany na arenie międzynarodowej
 • sesje forum filmowego oraz dyskusje i debaty przy okrągłym stole w każdym kraju
 • dni zrównoważonego rozwoju społeczności w każdym z krajów partnerskich

Partnerzy:

 • Associacio Programes Educatius Open Europe, Hiszpania
 • Association for Cultural and Educational Development YOUTH ON BOARD, Macedonia Północna
 • BALLYHOURA DEVELOPMENT CLG, Irlandia
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej, Polska
 • Associazione Ergon a favore dei Sordi, Włochy
 • Asociacija „Socialinis hubas”, Litwa

[English]

Duration: 1.12.2023 – 30.11.2025

We live in an era in which mankind has a huge impact on the environment: pollution is now uncontrollable and increasing. Mass urbanization has caused the disappearance of traditions, customs and practices of food self-sufficiency. We increasingly rely on vegetables grown using modern, much more invasive techniques. This detachment from nature and the trend toward technology and modernity are even more evident in the relationships and actions of new generations: young people live completely immersed in the digital world and live with a single model of reference that is increasingly artificial and far from nature.

That said, it is unrealistic today to consider a return to self-sustaining agriculture to meet the needs of the world’s population. What is desirable, therefore, is the introduction of more modern and sustainable urban gardening, which could offer a different range of products with less aggressive impacts. This type of gardening would not only improve people’s health and air quality, but also increase the general awareness of the public.

Project goals:

 • Creating shared spaces where young people and older people can collaborate, share knowledge and build meaningful relationships by growing an urban garden together.
 • Encouraging young people to engage in community and social interaction by fostering mutual learning, a sense of belonging and equal respect for all citizens.
 • Promoting healthy habits and well-being for all participants by providing a safe environment where they can be in touch with nature and each other.
 • Educating participants about the benefits of sustainable agriculture and empowering them to make healthier choices for themselves and their community.
 • Providing youth workers with the tools, strategies and knowledge to discuss environmental issues with young people.
 • Enabling the exchange and transfer of knowledge between EU countries and establish a European network of urban gardens where dialogue, cooperation and exchange of ideas on citizen participation and environmental sustainability issues can be developed.

Target groups:

 • Young people affected by emotional, social, psychological and educational disorders as a consequence of the emergence of Covid-19 (18-30)
 • Youth workers, social workers, trainers, educators, teachers
 • Older people at risk of social exclusion
 • Civic centers, youth centers and volunteer associations
 • Centers for the elderly and associations for the elderly

Results:

 • resource kit for youth workers
 • a training course for youth workers on community gardens, environmental sustainability and intergenerational linkages, piloted internationally
 • film forum sessions and roundtable discussions and debates in each country
 • community sustainability days in each partner country

Partner organisations:

 • Associacio Programes Educatius Open Europe, Spain
 • Association for Cultural and Educational Development YOUTH ON BOARD, North Macedonia
 • BALLYHOURA DEVELOPMENT CLG, Ireland
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej, Poland
 • Associazione Ergon a favore dei Sordi, Italy
 • Asociacija „Socialinis hubas”, Lithuania