READY TEDDY GO!

for English see below

Okres realizacji:

01-11-2021 / 01-01-2024

Partnerzy:

 • Politechnika Łódzka / Polska
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej / Polska
 • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS / Włochy
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd / Cypr
 • Associacio Programes Educatius Open Europe / Hiszpania
 • e-Nable Greece / Grecja
 • Sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija „Vilniaus Viltis” / Litwa

Cele:

Projekt ma na celu:

 • promowanie włączenia społecznego i różnorodności we wszystkich dziedzinach edukacji
 • transformację cyfrową poprzez rozwój gotowości cyfrowej, większą adaptacyjność i zdolność, zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli/wychowawców
 • rozwój kompetencji społecznych/obywatelskich i cyfrowych uczniów SEN

Kontekst

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną (ID) stanowią jedną z najbardziej marginalizowanych i dyskryminowanych grup. Szczególnie niepokojąca jest dyskryminacja w edukacji – osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają mniejsze szanse edukacyjne niż jakakolwiek inna grupa. Również nauczyciele na ogół czują się nieprzygotowani do nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i brakuje im wsparcia potrzebnego ze strony szkół, aby byli skuteczni (LaBarbera.2015: Transformacja nauczania w placówkach włączających: Edukator patrzy na VIM).

Z drugiej strony Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązuje kraje do zagwarantowania osobom niepełnosprawnym takich samych praw jak wszyscy inni: „Każdy ma prawo do wysokiej jakości i włączającej edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabycia umiejętności, które umożliwią im pełne uczestnictwo w społeczeństwie i pomyślne zarządzanie zmianami na rynku pracy”. Jest to pierwsza zasada w „filarze praw socjalnych” przyjętym przez Komisję Europejską w kwietniu 2017 r., która ma na celu ukierunkowanie polityk UE na lepsze warunki pracy i życia obywateli europejskich. (Tibor Navracsics, europejski komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu).

Działania:

Zamierzamy:

 • zorganizować 5 ponadnarodowych spotkań projektowych i w razie potrzeby uzupełniające spotkania online
 • zorganizować 7 wydarzeń upowszechniających w celu szerokiej prezentacji i rozpowszechnienia wyników projektu
 • opracować 4 rezultaty pracy intelektualnej

Rezultaty

 • E-kompendium (IO1)
 • Kurs szkoleniowy online (IO2)
 • TEDDY Avatar (IO3) oparty na aplikacji mobilnej.
 • E-platformę (IO4)

Grupa docelowa:

GRUPA DOCELOWA (BEZPOŚREDNIA)

 • uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną (9-14) w stopniu lekkim/umiarkowany

GRUPY POŚREDNIE

 • nauczyciele/pedagodzy
 • osoby indywidualne: rodzice młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, profesjonaliści zajmujący się edukacją włączającą, praktycy, wolontariusze opiekujący się uczniami ze SPE itp.
 • organizacje pozarządowe i szkoły/ośrodki SEN
 • inni interesariusze

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

[English]

Project duration:

01-11-2021 / 01-01-2024

Partners:

 • Politechnika Łódzka / Poland
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej / Poland
 • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS / Italy
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd / Cyprus
 • Associacio Programes Educatius Open Europe / Spain
 • e-Nable Greece / Greece
 • Sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija „Vilniaus Viltis” / Lithuania

Aims

The project aims:

 • to promote inclusion and diversity in all field of education
 • to address digital transformation through development of digital readiness, greater adaptability and capacity, as well of SEN students as teachers/ educators
 • to develop social/ civic and digital competences of SEN students

Context

People with intellectual disabilities (ID) represent one of the most marginalized and discriminated against groups. What is especially worrying is discrimination in education – people with intellectual disabilities receive fewer educational opportunities than any other group. Globally, most intellectually disabled do not attend school at all or if they do, it is usually in a segregated facility or classroom with substandard resources. Also teachers generally feel unprepared to teach students with intellectual disabilities and lack the support needed from schools to be effective (LaBarbera.2015:Transforming Teaching in Inclusive Settings:An Educator Looks at VIM).

On the other hand the Convention on the rights of people with disabilities obliges countries to guarantee that people with disabilities have the same rights as everyone else: “Everyone has the right to quality and inclusive education, training and life-long learning in order to maintain and acquire skills that enable them to participate fully in society and manage successfully transitions in the labour market.” This is the first principle in the “Pillar of Social Rights” adopted by the European Commission in April 2017 to guide EU policies towards better working and living conditions for European citizens. (Tibor Navracsics, European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport).

Activities

We are going to:

 • organise 5 Transnational Project Meetings and supplementary online meetings, if needed
 • organise 7 Multiplier events to widely present and disseminate the project results
 • develop 4 Intellectual Outputs

Results

 • E-compendium (IO1)
 • Online Training Course (IO2)
 • A mobile app-based TEDDY Avatar (IO3)
 • E-platform (IO4)

Target group

 1. TARGET (DIRECT) GROUP
 • early childhood education students with intellectual disabilities (9-14) with mild/moderate intellectual disabilities
 1. INDIRECT GROUPS
 • teachers/educators
 • individuals: parents of mentally challenged young students, professionals working in the field of inclusive education, practitioners, volunteers taking care of SEN students, etc.
 • NGOs and SEN schools/centres
 • other stakeholders

Source of financing:

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union