Eco-solution to plastic pollution

for English see below

Projekt „Eco-solution to plastic pollution”

Okres realizacji: 1.10.2019 – 31.10.2020

Partnerzy:

 1. Centrum Informacyjne dla Młodzieży w Jindřichův Hradec – Czechy, www.icmjh.cz;
 2. MIRE Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Tożsamości Węgierskiej – Węgry;
 3. Stowarzyszenie SYTEV (Słowacka Młodzież na rzecz Podróżowania, Edukacji i Wolontariatu) – Słowacja, www.sytev.sk.

Potrzeba realizacji projektu

Człowiek wytwarza odpady w zastraszającym tempie – od 2015 roku ogólna liczba odpadów jest szacowana na poziomie ok. 6300 mln ton metrycznych, z czego szokujące 79% znajduje się na wysypiskach i zanieczyszcza środowisko. Plastik jest wyławiany masowo z oceanów, jest konsumowany przez faunę, trując tym samym rozmaite organizmy żywe. Niewiele osób wie i rozumie wpływ zanieczyszczenia plastikiem na życie codzienne, nie wiedzą oni też jak łatwo zmienić ten stan rzeczy poprzez wypracowanie innych, pozytywnych nawyków i zachowań. W odpowiedzi na to ekologiczne wyzwanie musimy działać kolektywnie poprzez zachęcanie innych do podejmowania podobnych kroków, a wówczas z pewnością złagodzimy skutki takiego zanieczyszczenia.

Działania

W ramach projektu młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w następujących działaniach:

 • otwarte eko-wykłady w szkołach średnich podczas wymiany młodzieży w Polsce;
 • stworzenie „ekologicznego niezbędnika” dotyczącego zanieczyszczenia plastikiem w regionie V4;
 • stworzenie platformy internetowej V4 mającej na celu zachęcenie studentów do dzielenia się swoimi zdjęciami i działaniami o tym, w jaki sposób mogą uratować planetę i zapobiegać zanieczyszczeniu plastikiem;
 • stworzenie eko-aplikacji śledzącej indywidualne działania prewencyjne przyczyniające się do redukcji zanieczyszczenia plastikiem;
 • ekologiczne wydarzenie „Planeta bez plastiku” (przystanek wykonany z BUTELEK PLASTIKOWYCH w przestrzeni publicznej, aby pokazać lokalnej społeczności, w jaki sposób możemy poddać recyklingowi tworzywa sztuczne; wydarzenie poświęcone kreatywnym sposobom zapobiegania zanieczyszczeniu plastikiem).

Nasz pomysł uzupełnia ten ogromny trend w zakresie ograniczania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi oferując rozwiązanie tego problemu przez aktywnie zaangażowane młode pokolenia.

Platforma: EcoSolutionToPlasticPollution.eu

E-konferencja „Plastic-free Planet”

Personal Plastic Planner

Aplikacja Plastic-free Me!

Źródło finansowania

Projekt „Eco-solution to plastic pollution” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

www.visegradfund.org

******************************************************************

The „Eco-solution to plastic pollution” project

Project duration: 1.10.2019 – 31.10.2020

Project partners:

 1. The Information Centre for Youth in Jindřichův Hradec – Czech Republic, www.icmjh.cz;
 2. MIRE Regional Association for Hungarian Identity – Hungary;
 3. Slovak Youth for Travelling, Education and Volunteering (SYTEV Association) – Slovakia, www.sytev.sk.

The need for the project implementation

Humans create plastic waste at an alarming rate, as of 2015 the total was estimated to be around 6300 mln metric tons. Of that, a staggering 79% accumulates in landfills and the environment. The plastic traps in the ocean and is eaten by marine animals, poisoning various organisms. Not many people know and understand the impact that plastic pollution has on their everyday lives, nor do they know how easy it is to have a massive impact on this problem by only changing a few minor behavior choices. To respond to this challenge we must act collectively through reducing plastic pollution footprints and encouraging others to do the same.

Project activities

Under the project youth will be actively involved in all activities such as:

 • open public eco-lectures in secondary schools during the youth exchange in Poland;
 • creation of ‘ecological toolkit’ on plastic pollution in the V4 region;
 • creation of V4 online platform aimed at encouraging students to share their photos and achievements on how they can save the globe and prevent plastic pollution;
 • creation of Personal Plastic Plan (eco-app tracking individual achievements);
 • eco-friendly event ”Plastic-free Planet” (a stop made of PLASTIC BOTTLES in a public space to show the local community how we can recycle plastic stuff; event on creative ways of plastic pollution prevention).

Our idea just complements this huge momentum on plastic pollution reduction, offering a solution to this problem through actively engaged young generations.

Platform: EcoSolutionToPlasticPollution.eu

E-conference „Plastic-free Planet”

Source of financing

The “Eco-solution to plastic pollution” project is co-financed within International Visegrad Fund.

http://visegradfund.org