Wolontariusze – wkrętariusze

for English see below

Okres realizacji: 1.02.2020 – 30.11.2021

Partnerzy:

 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS (Polska)
 • Stowarzyszenie Amici del Villaggio (Włochy)

Cele:

 • rozwinięcie zmysłu przedsiębiorczości wśród młodzieży i ich partycypacji w życiu społecznym,
 • wzmocnienie poczucia inicjatywy młodych ludzi, zwłaszcza w dziedzinie społecznej,
 • zacieśnienie synergii i spójności europejskiej w zakresie edukacji międzypokoleniowej,
 • popularyzacja wolontariatu wśród młodzieży,
 • międzynarodowy dialog społeczny zmierzający do wzmocnienia więzi rodzinnych i integracji międzypokoleniowej.

Kontekst:

Włoskie społeczeństwo to społeczeństwo starzejące się, niezbyt zamożne i znajdujące się w dosyć słabej kondycji zdrowotnej. Potrzebuje ono dobrze skonstruowanej polityki społecznej, która będzie w stanie zaspokoić ich potrzeby, w szczególności potrzeby opiekuńcze. Włochy są nastawione na aktywizację seniorów i utrzymywanie ich w samodzielności tak długo jak jest to możliwe. W polskiej rzeczywistości nie brakuje kreatywności czy przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi, coraz częściej angażujących się w nietuzinkowe działania na rzecz osób starszych. Brakuje mocnych więzi międzypokoleniowych wynikających z zatrważająco eliminującego się z otwartego życia społecznego młodego pokolenia poprzez postęp technologiczny. Młodzież włoska może zaszczepić w swoich rówieśnikach z Polski kultywowanie więzi wewnątrzpokoleniowych, a polscy inicjatorzy mogą zainspirować włoskich kolegów do podejmowania kreatywnych działań wolontariackich, aby ułatwić seniorom codzienne funkcjonowanie. Mając na uwadze istniejące pola interwencji międzypokoleniowej w obu krajach powstała idea tworzenia wspólnej sieci wsparcia społecznego na kształt „Społecznego Banku Czasu” jako nieformalnej sieci wymiany usług, w której walutą jest czas.

Działania:

 • wirtualne i międzynarodowe spotkania projektowe,
 • 2 mobilności młodych uczestników: „Międzypokoleniowe więzi rodzinne” oraz „Wkrętariusze”,
 • making-off z poszczególnych etapów projektu,
 • cykl spotkań z seniorami w CASach, Domach/Centrach Kultury, etc.,
 • utworzenie sieci wsparcia w postaci „Społecznego Banku Czasu” oraz skatalogowania usług, które młodzi ludzie mogą zaoferować osobom starszym w potrzebie w ramach działalności grup interwencyjnych,
 • formacja 3 Młodzieżowych Grup Interwencyjnych/Społecznych działających w ramach akcji „Wkrętariusze – złota rączka”,
 • działalność punktów informacyjnych w ramach akcji „Wkrętariusze – złota rączka”, w ramach której starsi mieszkańcy mogą zgłaszać usterki/potrzeby do Młodzieżowych Służb Społecznych,
 • odtworzenie historii jednej z wybranej ulic – opowiedzenie historie obiektów uwiecznionych na starych zdjęciach, nagrają związane z nimi osobiste wspomnienia na specjalnym spacerze zorganizowanym dla mieszkańców. Podczas spotkań młodzież nauczy seniorów cyfrowej obróbki zdjęć czy obsługi skanera („Jedna ulica. Tysiące wspomnień”),
 • wspólne poznawanie historii dzielnicy i zacieśnienie sąsiedzkich więzi podczas warsztatów fotograficznych, plastycznych, sitodruku („Emocjonalna mapa dzielnicy”),
 • integracyjne pikniki z udziałem seniorów.

Rezultaty:

 1. „Jedna ulica. Tysiące wspomnień” – mapa i broszura o historii wybranej ulicy w miastach uczestników,
 2. „Emocjonalna mapa dzielnicy” wykonana na płótnie,
 3. „Społeczny Bank Czasu” – sieć wsparcia,
 4. Publikacja ”Wolontariusze – wkrętariusze. Katalog wymiany usług” (kreatywne działania wolontariackie).

Volunteers – Handyman

Project duration: 1.02.2020 – 30.11.2021

Partners:

 • Foundation Institute of Social Re-Integration IRIS (Poland)
 • Association Amici del Villaggio (Italy)

Aims:

 • development of a sense of young people’s entrepreneurship and their participation in social life,
 • development of a sense of initiative among youth, especially in social matters,
 • increase of synergy and European cohesion under intergenerational education,
 • popularization of voluntary services within youth,
 • leading an international dialogue aimed at tightening family bonds and intergenerational integration.

Context:

Italian society is getting older at an alarming pace. They are not very wealthy and even their health condition is quite poor. They need good social policy aimed at satisfying their needs, especially the need for caring. The government wants to activate older people and make them independent as long as possible. In Poland there are creative and socially responsible youngsters who more and more often get involved in some voluntary actions in favour of the elderly. However, they lack strong family and intergenerational bonds, which results from technology-based lack of youth’s participation in social life. Italian and Polish youth will exchange good practices. Italians will show how to cultivate intergenerational ties/relations and Polish youth will inspire and encourage young Italians to undertake creative voluntary work/ tasks to facilitate the senior citizens everyday activity. Bearing in mind the diagnosed areas of intergenerational intervention in both countries, the idea of “Social Bank of Time” as a non-formal service exchange network has arisen. In this mutual support network the real exchange rate is time.

Activities:

 • virtual and international project meetings,
 • 2 blended mobilities of young people: „Intergenerational family bonds” and „Handyman”,
 • making-off from the various stages of the project,
 • a series of meetings with seniors in Senior Activity Center, Cultural Centers, etc.,
 • creating a support network in the form of a „Social Bank of Time” and cataloging services that youth can offer to older people in need as part of the activities of intervention groups,
 • formation of 3 Youth Intervention/Social Groups working as part of the „Volunteers – Handyman” action,
 • the work of information points as part of the „Volunteers – Handyman” action, under which older people can report their faults needs/glitches to the Youth Social Groups,
 • recreating the history of a selected streets – telling the stories of objects on old photos, recording personal memories related to them on a special walk organized for residents. During the meetings, young people will teach seniors to digitally edit photos or use a scanner („One street. Thousands of memories”),
 • learning about the history of the district and strengthening neighborly ties during photo and art workshops, and screen printing („Emotional map of district”),
 • integration picnics with seniors.

Results:

 1. „One street. Thousands of memories” – map and brochure about history of choosen street in the cities of the participants,
 2. „Emotional map of district” made on canvas,
 3. „Social Bank of Time” – support network,
 4. Publication “Volunteers – Handyman. The catalogue of service exchange” (creative voluntary services).