Parenting Awareness For Young People (PAFYP)

for English see below

Projekt „Rodzicielska świadomość dla młodych ludzi”

Okres realizacji: 1.09.2019 – 31.08.2021

Partnerzy:

 1. PADM (Wielka Brytania)
 2. BUCOVINA (Rumunia)
 3. IRIS (Polska)
 4. OPENEUROPE (Hiszpania)
 5. EUROPEAN DEVELOPMENT FOUNDATION (Bułgaria)
 6. KILCOOLEY WOMENS CENTRE (Północna Irlandia)

Partnerzy wymienią się najlepszymi praktykami w celu wypracowania wspólnego zrozumienia pozytywnego rodzicielstwa, teorii przywiązania, pozytywnych praktyk i symulacji w świadomości rodzicielskiej w celu podniesienia umiejętności osób pracujących z młodymi ludźmi. Projekt koresponduje z agendą Europa 2020 dotyczącą ubóstwa i wykluczenia społecznego w kategorii przedwczesnego kończenia nauki i poprawy osiągnięć akademickich młodych ludzi.

Cel: Wykreowanie najlepszych praktyk reprezentujących synergię między partnerami z różnych środowisk kulturowych, pracujących w różnych dziedzinach edukacji, szkolenia i młodzieży. Najlepsze praktyki będą przydatne dla osób pracujących w szkolnictwie wyższym, w pracy z młodzieżą, edukacji szkolnej oraz w środowisku związanym ze zdrowiem i młodzieżą.

Kontekst: Wczesne kończenie nauki i niski poziom osiągnięć akademickich jest priorytetem programu „Europa 2020” pod względem rozwiązywania problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego. Słabe więzi na wczesnym etapie życia młodego człowieka są przyczyną słabej odporności emocjonalnej i innych czynników, które przyczyniają się do przedwczesnego kończenia nauki i wykluczenia społecznego. „Teoria przywiązania stwierdza, że ​​silne emocjonalne i fizyczne przywiązanie do co najmniej jednego głównego opiekuna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju osobistego. John Bowlby po raz pierwszy użył tego terminu nawiązując do swoich badań dotyczących psychologii rozwojowej dzieci z różnych środowisk.

Działania: W ramach projektu odbędzie się 6 spotkań transnarodowych. W ramach działań zostanie przeszkolonych 60 osób oraz 600 młodych osób.

Rezultaty: Krótkie warsztaty edukacyjne na każdym spotkaniu projektowym; realizacja warsztatów i ich ocena pozwoli zgromadzić merytoryczne wnioski dotyczące wpływu szerszego udziału warsztatów w pracy własnej partnerów.

******************************************************************

Project „Parenting Awareness For Young People”

Project duration: 1.09.2019 – 31.08.2021

Partners:

 1. PADM (UK)
 2. BUCOVINA (RO)
 3. IRIS (PL)
 4. OPENEUROPE (ES)
 5. EUROPEAN DEVELOPMENT FOUNDATION (BUL)
 6. KILCOOLEY WOMENS CENTRE (NI, UK)

The partners will exchange best practice to develop a common understanding of positive parenting, attachment theory, positive practices and simulations in parenting awareness to up-skill those working with young people in order to address the Europe 2020 agenda regarding poverty and social exclusion in terms of addressing early school leaving and improvement of academic attainment in young people.

Aim: To create a best practice training resource (BPTR) representing a synergy between partners from different cultural backgrounds, working in different fields of education, training and youth. The BPTR will be useful for those working in Higher Education, Youth Work, School Education and in a health and youth related setting.

Context: Early School Leaving and Low Academic Achievement is a priority of the Europe 2020 agenda, in terms of addressing issues of poverty and social exclusion. Poor early attachment underpins poor emotional resilience and other factors that contribute to early school leaving and social exclusion. “Attachment theory states that a strong emotional and physical attachment to at least one primary caregiver is critical to personal development. John Bowlby first coined the term as a result of his studies involving the developmental psychology of children from various backgrounds.

Activities: In the project there will be 6 transnational meetings. All partners will ensure 60 PAFYP trainees and 600 young people in total.

Results: Short bite-size learning workshops; implementing the workshops and evaluating them will build substantive records regarding the impact of widening participation of the workshops within partners’ own working practices.