JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

Projekt interwencyjny

Okres realizacji: 1.02.2022 – 31.07.2022

Koordynator:

 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej, Polska

Cele:

Niniejszy projekt ma na celu zniwelowanie zjawiska dyskryminacji w Szkołach Podstawowych w Różycy i Długiem (gmina Koluszki), a także wzmocnienie/ ukształtowanie postaw tolerancji i poszanowania praw człowieka wśród społeczności szkolnej.

Kontekst:

Projekt jest odpowiedzią na negatywne relacje międzyludzkie manifestujące się w działaniach dyskryminacyjnych ze strony uczniów wobec jednostek słabszych z powodu: niskiego statusu społecznego, wyglądu zewnętrznego, odmienności wyznań czy pochodzenia czy wycofania społecznego, eskalujące z powodu długotrwałej izolacji w czasie pandemii.

Działania:

Zadanie interwencyjne zakłada cykl warsztatów dla 56 nauczycieli oraz warsztatów/ prelekcji dla 400 uczniów o charakterze antydyskryminacyjnym, warsztaty integracyjne dla 40 uczniów z zakresie samoakceptacji, cykl e-warsztatów dla 200 rodziców dotyczące kształtowania tolerancji, kampanię antydyskryminacyjną oraz oddolne działania samorządów uczniowskich.

W wyniku realizacji projektu nauczyciele staną się przewodnikami rodzica oraz ucznia w dążeniu do postaw godnych naśladowania, rodzice zdobędą wiedzę w zakr. wsparcia swoich dzieci, a uczniowie wykonają milowy krok w kierunku zmiany swoich postaw. Wszyscy odbiorcy działań podniosą świadomość i wiedzę dot. zachowań antydyskryminacyjnych.

Rezultaty:

 • Warsztaty dla nauczycieli „Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne?”
 • Prelekcje dla uczniów „Moje prawa”
 • Warsztaty integracyjne dla uczniów „Samoakceptacja”
 • E-warsztatów dla rodziców „Szkoła Tolerancji”
 • 2 kampanie antydyskryminacyjne „Równoważni”
 • 2 konkursy plastyczne „Różni, ale równi”
 • Warsztaty „Mój wolontariat” (kl. IV-VIII)

Grupa docelowa:

Odbiorcy bezpośredni:

 • uczniowie klas I-VIII ze Szkół Podstawowych w Różycy i Długiem
 • rodzice uczniów klas I-VIII obu placówek  
 • pracownicy dydaktyczni obu szkół;

Odbiorcy pośredni – wszyscy, do których dotrze informacja o projekcie – rodziny uczniów, organizacje działające na rzecz praw człowieka i wykluczenia społecznego, urzędy, inne placówki szkolne, potencjalni odbiorcy kampanii antydyskryminacyjnej.

Kwota dofinansowania: 14 966,69 EUR

Sprawdź aktualności projektowe z naszej strony

Raport z ewaluacji projektu.

Źródło finansowania:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.