Przyjazny klimat

W ramach projektu „Przyjazny klimat” podejmujemy różnorodne działania i inicjatywy, gdyż pragniemy zwiększyć społeczną świadomość dotyczą zmian klimatycznych i wpływu każdego z nas na los planety. W trakcie naszych aktywności informujemy o skutkach tych zmian i ich aktualnych i przyszłych konsekwencjach, prezentujemy różne sposoby i metody na redukcję plastiku z codziennego życia, inspirujemy do zazieleniania swojego otoczenia i wielu innych małych kroków, które możemy wykonać, aby pomóc Ziemi.

Okres realizacji: 01.05.2020 – 30.04.2021

Cele:

 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej w zakresie zmian klimatycznych,
 • zacieśnienie współpracy i synergii pomiędzy krajami europejskimi działających dla wspólnego celu,
 • motywowanie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią,
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju,
 • promowanie aktywnych postaw obywatelskich i proeuropejskich,
 • propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony środowiska.

Potrzeba realizacji projektu:

Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne na całym świecie. Według Specjalnego Raportu IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu) ,,Global Warming of 1,5°C”. przy wzroście średniej globalnej temperatury o 2°C będą one dużo poważniejsze niż prognozowano dotychczas. Czekają nas częstsze gwałtowne w przebiegu wyładowania atmosferyczne. Tak gwałtowny wzrost temperatury spowodowany jest działalnością człowieka. Jeśli szybko nie zredukujemy gazów cieplarnianych, może być jeszcze większy. Punkt krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania globalnej równowagi systemu klimatycznego, wynosi zaledwie 2°C. Jesteśmy świadkami dynamicznej zmiany klimatu związanej z działalnością człowieka.

Czas działać!

Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania na wszystkim poziomach edukacji. Od wielu lat uważnie obserwuje się wzrastającą rolę i znaczenie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec zmieniającej się rzeczywistości klimatycznej. Istnieje ścisły związek między kryzysem klimatycznym a prawami człowieka. Z tego właśnie względu zagadnienia ochrony klimatu, jakości powietrza i odpowiedniej postawy obywatelskiej stanowią część edukacji o zrównoważonym rozwoju (a szerzej edukacji globalnej), obecnej w polskich szkołach. Zarówno pracownicy młodzieżowi, jak i sama młodzież wykazująca silne postawy pro-ekologiczne podtrzymują, iż zadania promujące edukację o zrównoważonym rozwoju powinny być także realizowane na ścieżce pozaformalnej.

Działania:

 1. „Liderzy edukacji globalnej” – szkolenie osób pracujących z młodzieżą,
 2. APV – wizyta przygotowawcza do wymiany młodzieży,
 3. „Młodzi EKOaktywni” – wymiana młodzieży.

Rezultaty:

 • Zielony Punkt Edukacyjny – wydarzenie podczas wymiany młodzieżowej,
 • „Punkt Zwrotny” – 5 filmików dokumentalnych,
 • E-katalog ”Klimat dla ludzi – ludzie dla klimatu”,
 • 15 spotkań z lokalną społecznością w ramach modułu ‘Zielono mi – Zielone balkony’,
 • 15 propozycji-inicjatyw ekologicznych na terenie lokalnym (3 w każdym kraju),
 • Przeprowadzenie akcji zazielenienia ulic w ramach modułu ‘Zielono mi – Zielone ulice’.

Partnerzy:

 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS (Polska), fb.me/fundacjaIRIS,
 • Stowarzyszenie Wspólnot Międzykulturowych /Asociatia Comunitatilor Interculturale/ (Rumunia),
 • POVOD, Institute Culture And Development Of International Relations Culture (Słowenia),
 • Stowarzyszenie Programów Edukacyjnych OpenEurope (Hiszpania),
 • Stowarzyszenia Ekologicznego Green Belt /’Zielony Pas’/ (Węgry).

Źródło finansowania:

Projekt “Przyjazny klimat” o numerze 2020-1-PL01-KA105-081155 jest współfinansowany ze środków program Unii Europejskiej Erasmus+.