PEPA (Rozwiązania wzmacniające grupy kobiet-migrantek)

for English see below

Projekt PEPA „Peer Empowerment Programme for Achievement of Migrant Women

Okres realizacji: 1.10.2020 r. – 31.10.2022 r.

Partnerzy:

 • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Polska
 • Go-Woman! Alliance Community Interest Company, Wielka Brytania
 • NIKANOR LTD, Bułgaria
 • Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Rumunia
 • DOMSPAIN CONSULTING SL, Hiszpania
 • Vux Huddinge, Szwecja

Cele:

Ogólnym celem naszej pracy jest zwiększenie upodmiotowienia i integracji migrantek poprzez nieformalną naukę (bez akredytacji), wzajemne wsparcie i aktywny udział w społeczeństwie obywatelskim poprzez wolontariat.

Kontekst

Rozwiązania wzmacniające grupy kobiet-migrantek (PEPA) to dwuletni projekt mający na celu wzmocnienie pozycji kobiet migrujących poprzez zapewnienie możliwości wspierania ich rówieśników w nauce i działaniach społecznych oraz wolontariatu w ich społecznościach. Chociaż projekt przyniesie korzyści wszystkim migrantkom, został opracowany tak, aby był szczególnie korzystny dla osób o niższym poziomie wykształcenia, o niskich dochodach, odizolowanych społecznie lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Dane z całej UE pokazują, że kobiety migrujące do UE mają gorsze wyniki w zakresie zatrudnienia, integracji i uczenia się niż imigranci czy kobiety urodzone w UE; te rozbieżności są wynikiem szeregu czynników, w tym utraty sieci społecznych w wyniku migracji (szczególnie w przypadku uchodźców), ograniczonych możliwości edukacji i zatrudnienia kobiet w ich kraju pochodzenia, braku umiejętności czytania i pisania oraz lokalnych umiejętności językowych oraz ograniczonych funduszy oraz infrastruktury wsparcia migrantów w ich nowych krajach pochodzenia.

Działania:

 1. Przewodnik po najlepszych praktykach na podstawie badań – wywiady, grupy fokusowe i sesje z nauczycielami, wolontariuszami i moderatorami
 2. Przewodniki wsparcia rówieśniczego, które będą skierowane do migrantek, aby informować je i inspirować do prowadzenia wysokiej jakości działań wspierających rówieśników, w tym nauki języków, działań kreatywnych i umiejętności zawodowych
 3. Platforma elektroniczna składająca się z kilku powiązanych ze sobą elementów, zapewniająca wsparcie różnym grupom, które mogłyby skorzystać z projektu w postaci otwartych zasobów edukacyjnych online.
 4. Podręcznik „Szkolenie trenera” oraz inne materiały do ​​nauki i lekcje, aby pomóc personelowi wspierać i zachęcać migrantki do zapewniania wzajemnego wsparcia; oraz dla samych imigrantek, z informacjami o osobistych korzyściach płynących z wolontariatu i wzajemnego wsparcia, ważnymi kwestiami, które należy wziąć pod uwagę przy rozpoczynaniu wolontariatu oraz wskazówkami, jak zaplanować i przeprowadzić skuteczne działania wspierające rówieśników
 5. Blogi i studia przypadków wzbogacające materiał do nauki
 6. Filmy z projektów stworzone w celu podniesienia świadomości na temat produktów projektu
 7. Lokalne wydarzenia konferencyjne

Rezultaty

Stworzenie trzech rezultatów intelektualnych (IO): przewodnik po najlepszych praktykach do wykorzystania przez praktyków wspierających imigrantki (IO1); podręczniki wsparcia rówieśniczego, z których mogą korzystać same imigrantki (IO2) oraz zbiór materiałów do nauki umieszczonych na cyfrowej e-platformie (IO3). Wszystkie te materiały stanowią wszechstronne źródło, które pomoże praktykom i migrantkom zrozumieć wartość wzajemnego wsparcia i wolontariatu oraz zmotywować ich do rozpoczęcia pracy, a także zapewni praktyczne narzędzia pomocne w planowaniu, realizacji i zademonstrowaniu wpływu tych działań na najwyższa jakość. Oprócz tworzenia większych możliwości dla praktyków i większych możliwości dla migrantek, w dłuższej perspektywie PEPA będzie sprzyjać lepszej komunikacji i wymianie wiedzy między osobami i agencjami pracującymi w tej przestrzeni.

Grupa docelowa:

 • organizacje (organizacje pozarządowe, grupy społeczne, organizacje usługowe dla migrantów itp.)
 • praktycy
 • kobiety ze środowisk imigranckich i mniejszości etnicznych

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

******************************************************************

PEPA (Peer Empowerment Programme for Achievement of Migrant Women)

Project duration: 2020-10-01 – 2022-10-31

Partners:

 • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland
 • Go-Woman! Alliance Community Interest Company, United Kingdom
 • NIKANOR LTD, Bulgaria
 • Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania
 • DOMSPAIN CONSULTING SL, Spain
 • Vux Huddinge, Sweden

Aims

The overall aim of our work is to increase the empowerment and integration of migrant women through informal (non-accredited) learning, peer support, and active participation in civil society through volunteering.

Context

Peer Empowerment Programme for Achievement of Migrant Women (PEPA) is a two-year project designed to empower migrant women by providing opportunities to support their peers in learning and social activities, and to volunteer in their communities. Although the project will benefit all kinds of migrant women, it has been designed to be especially beneficial to those with lower educational attainment, on low incomes, social isolated, or in vulnerable circumstances. Data from across the EU shows that women migrating into the EU have worse employment, integration and learning outcomes than migrant men, or women born in the EU; these disparities are the result of a complex of factors including loss of social networks as a result of migration (especially for refugees), limited education and employment opportunities for women in their country of origin, lack of literacy and local language skills, and limited funding and infrastructure for migrant support in their new home countries.

Activities

 1. Best practice guide through research via interviews, focus groups and co-creation sessions with teachers, volunteers and facilitators
 2. A peer support guides that will be aimed at migrant women to inform and inspire them to deliver quality peer support activities, including language learning, creative activities, and workplace skills
 3. E-platform comprising several related elements, providing support to different groups who could benefit from the project with Open Online Educational Resources.
 4. A ‘Train the Trainer’ manual and other learning materials and lessons units to help staff to support and encourage migrant women to deliver peer support; and for migrant women themselves, with information about the personal benefits of volunteering and peer support, important considerations when starting to volunteer, and guidance on how to plan and deliver successful peer-support activities
 5. Blogs and case studies to enhance the learning material
 6. Project videos produced to raise awareness of the project outputs
 7. Local multiplier conference events

Results

The creation of three Intellectual Outputs (IOs): a best practice guide, to be used by practitioners supporting migrant women (IO1); peer support guides, to be used by migrant women themselves (IO2), and a collection of learning materials hosted on a digital e-platform (IO3). Together, these materials form a comprehensive resource that will help practitioners and migrant women to understand the value of peer support and volunteering and motivate them to get started, as well as providing practical tools to help plan, deliver and demonstrate the impact of these activities to the highest quality. As well as creating more capacity for practitioners and more opportunities for migrant women, in the longer-term PEPA will foster better communicate and knowledge sharing between individuals and agencies working in this space.

Target group

 • organizations (NGO’s, community groups, migrant services organizations, etc.)
 • practitioners
 • women from immigrant and ethnic minority backgrounds

Source of financing:

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union