Kontekst

Dystans społeczny i izolacja, które miały miejsce przez dwa ostatnie lata z powodu pandemii, ujawniły ogromne zapotrzebowanie młodych ludzi na utrzymywanie kontaktu z innymi rówieśnikami, interakcję, wyrażanie siebie i znalezienie drogi wyjścia poprzez sztukę. W wielu krajach młodzi ludzie byli zamknięci w swoich domach,
a dla dużej części z nich technologie cyfrowe i sztuka były jedynym sposobem połączenia ze światem zewnętrznym. Ponadto często niepewny charakter pracy twórczej sprawił,
że artyści i osoby zawodowo związane z kulturą są szczególnie narażeni na wstrząsy ekonomiczne, które wywołała pandemia. Zaczęła pojawiać się potrzeba nowych przedsięwzięć przedsiębiorczych.

Podczas ostatniego kryzysu finansowego kilka lat temu bezrobocie wśród młodzieży wzrosło z 16% do 26%. Stopa ta powróciła do poziomu z 2008 r. dopiero w 2018 r., chociaż w Hiszpanii, Włoszech i Grecji bezrobocie wśród młodzieży pozostało wysokie. Aby uniknąć tego samego wpływu z pandemicznego kryzysu, UE ogłosiła pakiet wsparcia zatrudnienia młodzieży (Komitet Europejski, 1 lipca 2020 r.) z czterema wątkami, które razem zapewniają platformę dostępu do miejsc pracy dla następnego pokolenia.

W oparciu o te fakty i dane, konsorcjum projektu MOVE & ACT, utworzone przez 7 partnerów z Polski, Grecji, Włoch, Hiszpanii i Litwy (w krajach tych odnotowano wskaźniki NEET powyżej średniej unijnej wynoszącej 16,4%, podczas gdy najwyższe wskaźniki odnotowano we Włoszech i Grecji, odpowiednio 27,8% i 25,1%), zdecydowało się wdrożyć proponowany projekt w celu wzmocnienia umiejętności cyfrowych i postawy przedsiębiorczości społecznej młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Projekt zakłada 3 główne cele:

1. Rozwój umiejętności artystycznych i cyfrowych dla marginalizowanej młodzieży. Umiejętności artystyczne będą koncentrować się na dziedzinie Sztuk Wizualnych, a umiejętności cyfrowe będą koncentrować się na innowacyjnych nowych technologiach, które mogą być wykorzystywane w połączeniu z działalnością artystyczną, takich jak projektowanie 3D, drukowanie i skanowanie.

Ten cel przewidujemy zrealizować za pomocą programu szkoleniowego MOVE & ACT.

2. Stworzenie sieci młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym dostarczającej narzędzi przedsiębiorczych, rozwijającej poczucie przynależności i własnej wartości, wspólne zainteresowanie sztukami wizualnymi, a wreszcie wzmacniającej ich perspektywę integracyjną i przedsiębiorczą.

Ten cel przewidujemy zrealizować dzięki MOVE & ACT Digital Hub (Pakiet Roboczy 3).

3. Stworzenie możliwości dla młodych zmarginalizowanych ludzi, aby zabrali głos w sprawie ich osobistych lub środowiskowych wyzwań. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki organizacji konkursu i wystawy Online FotoGłos, które pozwolą na dzielenie się tymi wyzwaniami z opinią publiczną i zwiększą kreatywność, ekspresję kulturalną i możliwości zatrudnienia młodych ludzi.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki konkursowi i wystawie MOVE & ACT Online FotoGłos (Pakiet Roboczy 4).

Bezpośrednie grupy docelowe:

  • Młodzież NEETs (Nie ucząca się, nie zatrudniona ani nie szkoląca się)
  • Młodzi ludzie niepełnosprawni
  • Młodzi migranci
  • Młodzi ludzie związani ze sztuką, profesjonaliści lub amatorzy

Projekt MOVE & ACT koncentruje się na zaangażowaniu młodych osób niepełnosprawnych, migrantów lub NEETs, ponieważ uważamy, że są to najbardziej wrażliwe grupy, które zostały najmocniej dotknięte przez pandemię i kryzys ekonomiczny, który doświadczył w ostatniej dekadzie większość krajów europejskich.

Pośrednie grupy docelowe:

  • Osoby pracujące z młodzieżą / Trenerzy konsorcjum
  • Pracownicy młodzieżowi / Trenerzy wszystkich organizacji pracujących z bezpośrednimi grupami docelowymi