TRauma Awareness For FIrst Responders (TRAFFIR)

for English see below

Projekt „Świadomość traumy dla osób udzielających pierwszej pomocy”

Okres realizacji: 1.10.2019 – 30.09.2021

Partnerzy:

 1. Devon Mind (Wielka Brytania)
 2. DOMSpain (Hiszpania)
 3. Instytut Bucovina (Rumunia)
 4. Kilcooley Women’s Centre (Wielka Brytania – Północna Irlandia)
 5. Fundacja Re-Integracji Społecznej IRIS (Polska)
 6. Nikanor Sp. z o.o. (Bułgaria)

Cel: Opracowanie całościowego podejścia systemowego w celu poprawy kluczowych kompetencji w przypadku udzielenia pierwszej pomocy, aby złagodzić wpływ powtarzającego się lub jednorazowego narażenia na krytyczne zdarzenie stresowe.

Kontekst: Badania wykazały, że każda forma zarządzania stresem związanym z incydentami kryzysowymi (traumą) wymaga odpowiednich narzędzi interwencyjnych w celu zminimalizowania ryzyka Zespołu Stresu Pourazowego wśród osób udzielających pierwszej pomocy. Chociaż badania te mają już 20 lat, wciąż nie ma kompleksowego systemu dla edukatorów w tej dziedzinie.

Wiele osób udzielających pierwszej pomocy w różnych placówkach, czy choćby pracownicy służb ratunkowych, nie mają odpowiedniego przeszkolenia ani kwalifikacji, co jest kluczową rolą w przypadku krytycznego zdarzenia stresowego/ traumatycznego. Przedstawiciele takich zawodów jak policjanci i strażacy są wielokrotnie narażeni na traumatyczne incydenty, nie będąc tym samym w stanie pełnić swoich podstawowych obowiązków (zwalczanie przestępczości/ gaszenie pożarów), co często prowadzi do wzrostu poziomu zespołu stresu pourazowego i depresji, a w konsekwencji do prób samobójczych.

TRAFFIR podejmie luki w interwencjach urazowych poprzez rzetelny program szkoleniowy, elastyczny na tyle, aby zapewnić go w 5 różnych krajach. Efekty uczenia się będą korespondować z deskryptorami europejskich ram kwalifikacyjnych na poziomie 3 (EQF) w celu dostosowania ich do użytku w innych krajach.

Działania: W ramach projektu odbędzie się 6 spotkań transnarodowych. Partnerzy opracują, ocenią i zapewnią odpowiedni zestawu narzędzi TRAFFIR a także wdrożą pilotaż; każdy partner zorganizuje spotkanie edukacyjne.  Pracownicy organizacji partnerskich wezmą udział w krótkoterminowym szkoleniu.

Rezultaty: Partnerzy zapewnią sześć kluczowych warsztatów,  które w sposób zintegrowany stworzą podejście systemowe w celu wyeliminowania obecnych braków kompetencyjnych w przypadku sytuacji kryzysowych.

******************************************************************

Project „TRauma Awareness For FIrst Responders”

Project duration: 1.10.2019 – 30.09.2021

Partners:

 1. Devon Mind (UK)
 2. DOMSpain (ES)
 3. Bucovina Institute (RO)
 4. Kilcooley Women’s Centre (UK)
 5. Fundacja Re-Integracji Społecznej IRIS (PL)
 6. Nikanor Ltd. (BG)

Aim: To develop a whole systems approach to improve key competences in dealing with emergency first response situations in order to mitigate the impact of repeated or singular exposure to a critical stress incident.

Context: Research has shown that any form of crisis (trauma) incident stress management requires a suite of intervention tools in order to minimise the risk of PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) amongst first responders. Whilst this research is 20 years old, there is still no whole systems’ provision for educators in this field.

Many first aiders in schools, colleges, community centres and emergency service workers do not have training or qualifications that match a job role in being the first responder at a critical stress/traumatic incident. Certainly police and fire officers are repeatedly exposed to traumatic incidents rather than carrying out their prime function (combating crime/putting out fires). This has led to rising levels of Post Traumatic Stress Syndrome and depression that often results in attempted suicide.

TRAFFIR will address gaps in trauma interventions with a robustly evaluated development of a training programme flexible enough to be delivered in 5 different countries with learning outcomes and mapped to the descriptors of level 3 European Qualifications Framework (EQF) for other organisations in other countries to adapt for local use.

Activities: In the project there will be 6 transnational meetings. Partners will develop, evaluate and provide the appropriate TRAFFIR toolkit, pilot it and then cascade to others; each partner will organize an educational meeting. The employees from partner organizations will take part in a short-term training.

Results: Partners have identified six key workshops, that combined, will create a systems approach to address current skills gaps.