DOSTĘPNOŚĆ KULTURALNA – CURABILITY

English below

Okres realizacji: 1.11.2021 r. – 1.11.2023 r.

Partnerzy:

Cele:

Projekt ma na celu:

 • pomoc muzeom w lepszym zrozumieniu potrzeb osobom niepełnosprawnym oraz wdrożeniu niezbędnych zmian i ulepszeń w ich środowisku czy postawie
 • dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie podnoszenia umiejętności i kompetencji instytucji kultury do pracy z osobami niepełnosprawnymi w celu poprawy ich dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • ustanowienie partnerstwa opartego na współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami
 • zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań dostępności, które pozwalają osobom niepełnosprawnym w pełni cieszyć się dostępem do zasobów dziedzictwa kulturowego
 • zaangażowanie osób z niepełno sprawnościami jako doradców, współtwórców i ewaluatorów proponowanych rozwiązań dostępności
 • opracowanie projektów pilotażowych, które mogą służyć jako inspiracja dla innych interesariuszy
 • dzielenie się dobrymi przykładami, zwiększanie świadomość, stymulowanie pomysłów i włączanie innych w działania

Kontekst

Droga do dostępności kulturalnej zawsze była wyboista. Trudno mówić o miernikach dostępności kulturalnej na poziomie krajowym i międzynarodowym. Brak takich środków jest tylko jedną z oznak panującej kultury zaniedbania dostępności kultury na poziomie administracji krajowych. Nie możemy w żaden sposób mówić o „znaczącej poprawie” dostępu do muzeów, na przykład dla osób niesłyszących, kiedy tylko kilka muzeów podaje bardzo ograniczone informacje w języku migowym. Dodatkowo finansowanie kultury pozostaje głęboko dyskryminujące. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na całym świecie wydano dziesiątki miliardów na prestiżowe nowe muzea i duże rozbudowy. Z reguły intelektualny i sensoryczny dostęp do zbiorów dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną lub z trudnościami w uczeniu się jest skrajnie słaby. Niewiele jest świadomych wysiłków, aby najlepsze z najwspanialszych światowych zbiorów kultury były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ogólnoświatowa dostępność kulturalna i integracyjne projektowanie usług kulturalnych pozostają refleksją.

Działania i rezultaty:

Projekt jest pionierem w projektowaniu, pilotażu i ewaluacji PROGRAMU TRWAŁOŚCI, któremu towarzyszyć będą:

 • Muzea jako modele do naśladowania (opisy usług w muzeach miast partnerskich)
 • Seminaria internetowe dla kuratorów: połączenie teorii, zadań i praktycznych narzędzi do tworzenia pomysłów, projektowania i prototypowania miejsca sztuki dostępnego dla kultury
 • SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW CURABILITY, platforma zawierająca materiały do ​​nauczania i uczenia się dotyczące dostępności kulturalnej
 • VADEMEKUMY KULTURALNE OD POZIOMU ​​LOKALNEGO DO UE koncentrujące się na opracowaniu strategii eksploatacji, która zapewni trwałość produktów, dalszą eksploatację i ekspansję w oparciu o ideę „RUCHU CURABILITY”
 • NARZĘDZIE OCENY ON-LINE „CURABILITY CHALLENGE” jako część dostępnej platformy online.
 • KAMPANIA „BE CURABLE!”

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje 6 krajów, 7 partnerów projektowych i 20 partnerów stowarzyszonych, w tym doświadczonych kierowników projektów, naukowców, badaczy i grupy docelowe CURABILITY.

Główne grupy docelowe to NIEPEŁNOSPRAWNI MIŁOŚNICY SZTUKI I KULTURY (co najmniej 60 bezpośrednio zaangażowanych) oraz PRACOWNICY KULTURY (co najmniej 60 bezpośrednio zaangażowanych).

A beneficjentami końcowymi są OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (co najmniej 20 bezpośrednio zaangażowanych) z krajów partnerskich.

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+


CUltuRal AccessiBILITY – CURABILITY

Project duration: 2021-11-01 – 2023-11-01 (24 months)

Partners:

Aims

The project aims:

 • to help museums to have a greater understanding of the needs of PWD visitors and implement necessary changes and improvements in the environment and in attitude
 • to share best practices in improving skills and competences of cultural institutions and students to work with PWD in order to improve their access to CH;
 • to establish collaborative partnerships between all the stakeholders
 • to put forward innovative accessibility solutions, which allow PWD to fully enjoy CH
 • to engage PWD as advisors, co-creators and evaluators of proposed accessibility solutions
 • to develop pilot projects that can serve as an inspiration for other stakeholders
 • to lead by example, raise awareness, stimulate ideas and invite others to act

Context

The road to cultural accessibility has always been bumpy. Measures of cultural accessibility do not exist at a national and international level. They ought to be user-focused and assess whether “significant and lasting improvements” have been achieved. The absence of such measures is but one sign of a prevailing culture of neglect for cultural accessibility within national cultural administrations. We cannot in any way speak of “significant improvements” in museum access, for instance, for deaf people, when only a handful of museums in any country provide very limited information in Sign Language. One could call it cultural starvation. Cultural funding remains deeply discriminating. Over the past ten years, tens of billions have been spent worldwide on prestigious new museums and major extensions. As a rule, intellectual and sensory access to collections to people with a sensory disability or with learning disabilities is extremely poor. Few conscious efforts are being made to bring the best of the world’s fabulous cultural collections accessible within reach of people with a disability. Worldwide cultural accessibility and inclusive design of cultural services remain an after-thought.

Activities and results

The project pioneers to design, pilot test & evaluate the CURABILITY PROGRAMME which will be accompanied with:

 • Museums as Role Models (live:docs) (accessible narratives of services in partners’ cities museums)
 • Webinars for Accessible Curators: a combination of theory, practical assignments & hands-on tools to ideate, design & prototype a cultural accessible art place
 • The CURABILITY COMMUNITY OF PRACTICE, a platform containing teaching & learning material regarding cultural accessibiliy
 • The CULTURAL VADEMECUMS FROM THE LOCAL TO THE EU LEVEL focusing on the design of the exploitation strategy which will ensure sustainability of products, further exploitation and expansion based on the idea of the ‚CURABILITYMOVEMENT’
 • the ON-LINE ASSESSMENT TOOL ‘CURABILITY CHALLENGE’ in the form of a GENIE as part of online accessible platform. – a strong CAMPAIGN namely „BE CURABLE!,”

Target group

The project involves 6 countries, 7 project partners and 20 associated partners incorporating experienced Project Managers, academics, researchers, and the CURABILITY target groups.

Main target groups are ART & CULTURE LOVERS WITH DISABILITIES (at least 60 directly involved) and CULTURAL WORKERS (at least 60 directly involved). And the final beneficiaries are PEOPLE WITH DISABILITIES (at least 20 directly involved) from partner countries.

Source of financing:

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union