ZNAK [Zbliżenie NA Kulturę]

Czas trwania projektu: 1.03.2024 – 31.08.2025

Zdefiniowane przez młodzież cele podróży „Zbliżenie NA Kulturę”:

 • poszerzanie wiedzy związanej z kulturą i europejskim dziedzictwem kulturowym UNESCO,
 • wzrost świadomości międzykulturowej,
 • poszerzanie wiedzy związanej z twórczością cyfrową,
 • odkrywanie własnych pasji i zainteresowań,
 • samopoznanie, samorealizacja,
 • uwrażliwienie obywateli Europy na ich własne dziedzictwo kulturowe.

W ramach projektu uczestnicy zaplanują szczegółowo trasy do wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego, przy czym podróże te będą trwały 12 lub 15 dni, w zależności od wybranego celu. Młodzież otrzyma szansę na nawiązanie bliższych relacji z lokalnymi mieszkańcami i turystami poprzez rozmowy i wywiady. Włączenie lokalnej społeczności i turystów w działania przygotowawcze, znane jako ZNAKi, pozwoli na osiągnięcie założonych rezultatów projektu. Każda grupa uczestników zrealizuje co najmniej 5 ZNAKów w różnych lokalizacjach w trakcie podróży, związanych bezpośrednio z tematyką trasy. Te działania obejmą przygotowanie scenariuszy i nagrań opowiadających historie związane z danymi miejscami, skupiając się na storytellingu. Uczestnicy stworzą także krótkie, interaktywne filmy partycypacyjne przedstawiające wybrane obiekty dziedzictwa, podkreślając kontrast między przeszłością a teraźniejszością, znaczenie kulturowe oraz współczesne interpretacje.

5 przystanków:

 1. Grecja, Ateny – Przystanek „Kolebka Europy”
 2. Włochy, Rzym i Watykan – Przystanek „Kultura i religia”
 3. Hiszpania, Barcelona – Przystanek „Spuścizna Gaudiego”
 4. Francja, Paryż – Przystanek „Królewskie dziedzictwo”
 5. Szwecja, Sztokholm i okolice – Przystanek „Scheda Wikingów”

Rezultaty:

 • 25 ZNAKów (każda grupa wykonuje 5 ZNAKów)
 • 5 fotorelacji/ fotokolaży z podróży
 • wizualny branding (infografiki, plakat, broszura, ulotka projektowa)
 • fanpage projektowy na FB
 • 25 certyfikatów YOUTHPASS
 • Plan Promocji i Upowszechniania
 • Plan Zarządzania

[English]

Culture Close-up

Project duration: 1.03.2024 – 31.08.2025

The youth-defined objectives of the „Culture Close-up” journeys:

 • broadening knowledge related to culture and the European cultural heritage of UNESCO,
 • increasing intercultural awareness,
 • expanding knowledge related to digital creativity,
 • discovering one’s own passions and interests,
 • self-discovery, self-fullfilment,
 • raising European citizens’ awareness of their own cultural heritage.

As part of the project, participants will plan routes to selected heritage sites in detail, with the trips lasting 12 or 15 days, depending on the chosen destination. Young people will be given the chance to establish closer relationships with local residents and tourists through talks and interviews. Involving the local community and tourists in preparatory activities, known as SIGNs, will allow the project to achieve its stated results. Each group of participants will carry out at least 5 SIGNs in different locations during the trip, directly related to the theme of the tour. These activities will include the preparation of scripts and recordings telling stories related to the locations, focusing on storytelling. Participants will also create short, interactive participatory films depicting selected heritage sites, highlighting the contrast between past and present, cultural significance and contemporary interpretations.

5 stops:

 1. Greece, Athens – Stop „The Cradle of Europe”
 2. Italy, Rome and Vatican City – Stop „Culture and Religion”
 3. Spain, Barcelona – Stop „The Gaudi’s Legacy”
 4. France, Paris – Stop „The Royal Heritage”
 5. Sweden, Stockholm and surroundings – Stop „The Viking Legacy”

Results:

 • 25 SIGNs (each group makes 5 SIGNs)
 • 5 photo coverages/photo collages from the trip
 • visual branding (infographics, poster, brochure, project flyer)
 • project fanpage on FB
 • 25 YOUTHPASS certificates
 • Promotion and Dissemination Plan
 • Management Plan