Success, power, equality, asylum and knowledge : just Her

Pomimo faktu, że cały czas czynimy postępy w tym zakresie, nierówność płci nadal przenika nasze społeczności. Sytuacja ta szczególnie dotyka kobiety ze statusem migranta. Migrantki i uchodźczynie są często ofiarami dyskryminacji i wykluczenia. Edukacja i szkolenia, a także aktywne uczestnictwo społeczne i obywatelskie to dwie kluczowe strategie mające na celu zwiększenie integracji społecznej i aktywne zaangażowanie migrantek i uchodźczyń w ich nowych społecznościach przyjmujących.
Istnieje również kwestia języka, ponieważ wydaje się niemożliwe, aby czuć się częścią społeczności, gdy nie mówi się wspólnym językiem.

Projekt będzie bezpośrednio wspierał migrantki i uchodźczynie w ich aktywnym zaangażowaniu w społeczności poprzez stworzenie otwartej platformy z inspirującymi historiami i planami lekcji, które pomogą im nauczyć się języka nowego kraju z perspektywy, z którą będą mogły się identyfikować.

Czas trwania: 1.11.2023 – 30.04.2026

Organizacje partnerskie:

 • Stichting EUnation (Holandia)
 • VI One Consultancy (Holandia)
 • Associacio Programes Educatius Open Europe (Hiszpania)
 • Asociación LET HER IN INTERNACIONAL (Hiszpania)
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej (Polska)
 • Adiyaman Sanat, Turizm ve Egitim Dernegi (Turcja)
 • GIFTED IRELAND (Irlandia)

Cele projektu:

Projekt zakłada wyszkolenie edukatorów w zakresie pracy z kobietami-migrantkami, często z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Nabyty zestaw umiejętności ułatwi pokonanie bariery językowej, a także pozwoli na włączenie oraz umocnienie kobiet, przyczyniając się do promowania idei równości płci.

W ramach projektu powstaną następujące zasoby:

 • podręcznik dla edukatorów
 • min. 35 historii o „nieznanych i niewidocznych kobietach”
 • min. 21 planów lekcji
 • kurs online/mieszany

Produkty zostaną poddane recenzji przez rówieśników i przetestowane z grupą docelową, a następnie zintegrowane z otwartą platformą e-learningową.

Rezultaty:

Projekt doprowadzi do poprawy skuteczności uczenia się i umiejętności uchodźczyń i migrantek poprzez wykorzystanie metod nauczania opartych na opowiadaniu historii.

[English]

Despite the fact that we are making progress on this issue all the time, gender inequality still permeates our communities. This situation particularly affects women with migrant status. Migrant and refugee women are often victims of discrimination and exclusion. Education and training, as well as active social and civic participation, are two key strategies to increase the social integration and active involvement of migrant and refugee women in their new host communities.
There is also the issue of language, as it seems impossible to feel part of a community when one does not speak a common language.

The project will directly support migrant and refugee women in their active engagement in the community by creating an open platform with inspiring stories and lesson plans to help them learn the language of their new country from a perspective they can identify with.

Duration: 1.11.2023 – 30.04.2026

Partner organisations:

 • Stichting EUnation (Netherlands)
 • VI One Consultancy (Netherlands)
 • Associacio Programes Educatius Open Europe (Spain)
 • Asociación LET HER IN INTERNACIONAL (Spain)
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej (Poland)
 • Adiyaman Sanat, Turizm ve Egitim Dernegi (Turkey)
 • GIFTED IRELAND (Ireland)

Project goals:

The project involves training educators to work with migrant women, often from countries of armed conflict. The acquired set of skills will make it easier to overcome the language barrier, as well as enable the inclusion and empowerment of women, contributing to the promotion of gender equality.

Within the project, the following resources will be prepared:

 • a handbook for educators
 • min. 35 stories about “unknown and invisible women”
 • min. 21 lesson plans
 • an online/blended course

The products will be reviewed by peers and tested with the target group, and then integrated into an open e-learning platform.

Results:

The project will lead to improved learning effectiveness and skills for refugee and migrant women through the use of storytelling-based teaching methods.