Digitalise me

for English see below

Projekt „SCYFRYZUJ MNIE: Podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych w celu ich społecznego włączenia i rozwoju

Okres realizacji: 1.12.2019 – 30.11.2021

Partnerzy:

 1. ASSOCIAÇÃO REDE DE UNIVERSIDADES DA TERCEIRA IDADE (Portugalia)
 2. DOMSPAIN CONSULTING SL (Hiszpania)
 3. CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI (Włochy)
 4. AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST (Rumunia)
 5. A & A EMPHASYS INTERACTIVE SOLUTIONS LTD (Cypr)
 6. IRIS (Polska)

Kontekst: Internet, sieci społecznościowe, media cyfrowe i inne urządzenia inteligentne zmieniły w stosunkowo krótkim czasie wiele aspektów życia prywatnego, zawodowego i społecznego wszystkich ludzi. Jednak wciąż wielu osobom 65+ brakuje w dużej mierze umiejętności cyfrowych niezbędnych do pełnej aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. Statystyki pokazują, że osoby starsze, a w szczególności te najbardziej zagrożone wykluczeniem, oraz nabywanie umiejętności cyfrowych, można zaliczyć do podstawowych wyzwań społecznych, takich jak ubóstwo lub wykluczenie społeczne.

Zapewnienie osobom starszym możliwości aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie jest bardzo ważne dla społecznej czy międzypokoleniowej integracji. Ażeby osiągnąć ten cel możemy pomóc osobom starszym wyrazić się i zaistnieć w coraz bardziej ewoluującym społeczeństwie poprzez zaspokojenie ich potrzeb. Dzięki nowym, innowacyjnym metodom i materiałom edukacyjnym przygotowanym dla osób starszych i przy ich współudziale, projekt SCYFRYZUJ MNIE ma na celu zbudowanie stabilnej, odtwarzalnej i modyfikowalnej oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości edukacji pozaformalnej i nieformalnej dostosowanej do potrzeb osób starszych (w myśl Programu ‘Uczenie się przez całe życie’), którą edukatorzy oraz placówki edukacyjne mogą z powodzeniem wdrażać w swoich krajach.

Grupy docelowe:

 • Starsi uczniowie, seniorzy;
 • Nauczyciele osób dorosłych: pracownicy socjalni, mentorzy, profesorowie itp.;
 • Pracownicy administracji publicznej lub organizacji senioralnych.

Cel: Projekt koncentruje się głównie na zapewnieniu jakościowej edukacji i możliwości bardziej jakościowego i włączającego życia codziennego seniorów.

Dzięki inicjatywie edukacyjnej zainicjowanej przez partnerstwo wielosektorowe, projekt SCYFRYZUJ MNIE będzie motorem napędowym dla rozwoju zawodowego nauczycieli osób dorosłych i kompetencji organizacji partnerskich w odkrywaniu i rozwijaniu nowych metod czy technik usprawniających podstawowe kompetencje cyfrowe seniorów przy jednoczesnym motywowaniu i wspieraniu ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Działania/rezultaty:

 • opracowanie „Cyfrowego Niezbędnika”: przekrojowe odwzorowanie Podstawowych Kompetencji Cyfrowych niezbędnych do lepszego i bardziej zintegrowanego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i obywatelskim;
 • opracowanie programu i materiałów edukacyjnych w ramach Blended learningu (mieszana/ zintegrowana/ hybrydowa metoda kształcenia) „Podstawowe Umiejętności Cyfrowe na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim”;
 • szkolenie, organizacja i monitorowanie grup pilotażowych z udziałem osób starszych prowadzonych przez nauczycieli/ mentorów.

AKTUALIZACJA PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

W czasie realizacji projektu DIGITALISE ME partnerzy opracowali zestaw materiałów edukacyjnych w formie kursu dostosowanych do potrzeb osób dorosłych i seniorów, mających na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się przez nich narzędziami cyfrowymi.

? Wszystkie materiały szkoleniowe opracowane i przetestowane podczas realizacji projektu są dostępne bezpłatnie we wszystkich językach partnerskich na stronie internetowej projektu: https://digitaliseme.eu/pl

?? Zapraszamy także na projektowy profil na Facebook’u: fb.me/digitaliseme.project

Poniżej prezentujemy opracowane moduły w ramach kursu „Podstawowe umiejętności cyfrowe na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim”:

Dodatkowo, dla potrzebujących wskazówek, jak korzystać z tych materiałów powstał Przewodnik trenera, z którego dowiedzieć się można, jak wdrożyć je do swojej codziennej praktyki!

Poza tym zapraszamy do zapoznania się z:

******************************************************************

Project „DIGITALISE ME: Upgrading Older Adults’ Digital Competences to improve their social inclusion/development”

Project duration: 1.12.2019 – 30.11.2021

Partners:

 1. ASSOCIAÇÃO REDE DE UNIVERSIDADES DA TERCEIRA IDADE (PT)
 2. DOMSPAIN CONSULTING SL (ES)
 3. CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI (IT)
 4. AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST (RO)
 5. A & A EMPHASYS INTERACTIVE SOLUTIONS LTD (CYP)
 6. IRIS (PL)

Context: Internet, social networks, digital media and smart devices in general have transformed in a relatively short period of time many aspects of people’s private, professional and social life. Yet many people aged 65+ are lacking, to a great extent, the necessary digital skills to be able to be fully active in civic and social life. Statistics show that the elderly, in particular those at the highest risk of digital exclusion, as well as the acquisition of ICT and digital skills, may constitute fundamental societal challenges, such as poverty or social exclusion.

Ensuring that older people have the opportunity to take an active part in the society is very important to make our societies more inclusive. In order to do this, we can help older people to express themselves and function in a more and more evolving society by meeting their needs. With new, innovative methods and learning materials produced for and with the contribution of the elderly, DIGITALISE ME aims at building a stable and replicable educational offer and improving the quality of non-formal and informal learning opportunities tailored to the needs of older adults (by the rule of the Lifelong Learning Programme)  that educators and educational providers can successfully implement in their countries.

Target groups:

 • Older learners, seniors;
 • Adult educators: social workers, teachers, mentors, professors, etc.;
 • Staff working in public administration or seniors’ organisations.

Aim: The project mainly focuses on the provision of qualitative education and opportunities for more qualitative and inclusive daily life of seniors.

Through an educational initiative launched by multi-sectorial partnership, DIGITALILSE ME will be a motor for the professional development of adult educators and partner organisations’ competences in discovering and developing new methods or techniques improving basic digital competences of seniors while motivating and fostering their active participation in social life.

Activities/results:

 • elaboration of a “Digital Living Basics Pack”: a transversal mapping of Basic Digital Competences needed for a higher and better social and civic participation;
 • development of the programme and learning materials of the blended training course “Basic Digital Skills for social and civic active participation”;
 • training, organisation and monitoring of study groups of older adults led by educators/ mentors.