iDream – INTERACTIVE – DIGITAL READINESS for ALL EDUCATION MENTORS

for English see below

Okres realizacji:

2021-03-01 / 2023-02-28

Partnerzy:

 • KILCOOLEY WOMENS CENTRE / Wielka Brytania
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej / Polska
 • VI One Consultancy / Holandia
 • Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives / Belgia
 • DOMSPAIN SLU /  Hiszpania
 • G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED / Cypr

Cele:

Pomoc trenerom w przejściu do nowych środowisk szkoleniowych, które powstały w wyniku COVID19.

Kontekst

Do października 2020 r. COVID-19 był obecny w ponad 210 krajach na 6 kontynentach, z ponad 44 milionami przypadków na całym świecie. Zgłoszono 213 207 zgonów w UE/EOG/UK. Gospodarki europejskie doświadczają załamań, gospodarki Hiszpanii i Portugalii spadły o 8%, a Łotwy i Litwy powyżej 8%. We Włoszech i Grecji, spadek będzie jeszcze większy: 9,1% i 10%. Przewiduje się masowe zwolnienia. Szkolenia i edukacja staną się kluczowe, gdy obywatele przekwalifikowują się w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Sam sektor szkoleniowy przeszedł ogromne zmiany w wyniku COVID19. Jest to związane z gotowością cyfrową. Wiele szkoleń jest obecnie przeprowadzanych online, ponieważ trudno jest zapewnić miejsca na szkolenia ze względu na wymagania dotyczące dystansu społecznego, a wiele miejsc jest zamykanych. Tak więc pandemia ma duży wpływ na sektor szkoleniowy.

Działania:

Opracowanie dostosowanego do potrzeb zestawu narzędzi szkoleniowych, programów nauczania, modułów i zasobów, aby zaspokoić zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe dla trenerów powstałe w wyniku pandemii COVID-19 Utworzenie sieci wsparcia eTOOL.

Rezultaty

 • IO1 Określenie wspólnego profilu nauczyciela cyfrowego
 • IO2 Opracowanie wspólnych programów nauczania i treści modułowych dla cyfrowych nauczycieli/ trenerów/ badaczy/ pracowników młodzieżowych
 • IO3 Stworzenie internetowego e-narzędzia dla edukatorów, nauczycieli/ trenerów/ badaczy/ pracowników młodzieżowych
 • IO4 Przewodnik po najlepszych praktykach dla nauczycieli cyfrowych
 • IO5 Przewodnik po najlepszych praktykach dla cyfrowych uczniów

Grupa docelowa:

 • Trenerzy, których szkolenie zostało przerwane z powodu COVID19 i muszą przygotować się na przyszłą zdolność uczenia się mieszanego,
 • Kategoria młodzieży NEET, która ma mniejsze szanse po COVID, grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji (np. migranci), które mogą doświadczać dyskryminacji/zwiększonej niekorzystnej sytuacji jako bezpośredni skutek COVID19.

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

[English]

Project duration:

2021-03-01 / 2023-02-28

Partners:

 • KILCOOLEY WOMENS CENTRE / United Kingdom
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej / Poland
 • VI One Consultancy / Netherlands
 • Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives / Belgium
 • DOMSPAIN SLU /  Spain
 • G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED / Cyprus

Aims

 • To assist trainers transition to the new training landscapes which resulted due to COVID19.

Context

By October 2020, COVID-19 is in more than 210 countries across 6 continents, with over 44 million cases worldwide. 213 207 deaths reported in the EU/EEA/UK. Europe economies are experiencing slumps, Spanish & Portugal economies down 8%, and Latvia and Lithuania, both in excess of 8%. In Italy and Greece, the IMF predicts, the fall will be even greater: 9.1% and 10%. Mass redundancies are anticipated, training & education, will become critical as citizens retrain to seek new employment opportunities. The training sector itself has undergon massive changes as a result of COVID19, requiring to be in a state of digital readiness. The virus existing now requires training and education, to ensure we are compliant with health and safety matters. Much of this training is now being carried out online as it is difficult to secure venues for training due to social distancing requirements and many venues being closed. So training is impacted greatly by the pandemic. It has halted it, transformed the way we deliver it virtually over night, and created new opportunities in COVIID complicance training.

Activities

Develop bespoke training toolkit, curricula, modules & resources to meet identified training needs for trainers to deliver online/blended learning to as a result of the COVID-19 pandemic and address its impact on classroom based delivery. Create an eTOOL Network support.

Results

 • IO1 Establishment of Common Profile of the Digital Tutor
 • IO2 Development of Common Curricula & Modular Content for DigitalTeachers/ Trainers/ Researchers/ Youth workers
 • IO3 Development of online eTOOL for Educators, Teachers/ Trainers/ Researchers /Youth workers
 • IO4 Best Practice Guide for Digital Tutors
 • IO5 Best Practice Guide for Digital Learners

Target group

 • Trainers who have had training interupted due to COVID19 and need to prepare for future blended learning ability,
 • NEETs category who have less opportunities following COVID, disadvantaged groups (such as migrants) who may face discrimination/increased disadvantage as a direct result of COVID19.

Source of financing:

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union