„HUMAN RIGHTS STILL IN FASHION”

Projekt jest realizowany przez Fundację IRIS (Instytut Re- Integracji Społecznej) i jest współfinansowany z środków UE programu Erasmus+. Młodzi ludzie z 4 krajów: Turcji, Polski, Włoch i Szwecji w wieku 16 – 22 lat spotykają się w Polsce tworząc grupę, w której wymienią się poglądami w obszarze wewnętrznej sprawiedliwości, praw człowieka, praworządności, demokracji i systemów wartości obywatelskiej. Uczestnicy projektu to ludzie uzdolnieni manualnie, kreatywni, z nutką przedsiębiorczości, którą chcą się podzielić z rówieśnikami, którzy poprzez modę chcą wyrazić swoją odrębność, własne ego, bez zbędnego naśladownictwa, ale poprzez ten rodzaj „artyzmu” pragną identyfikować się z obywatelami Europy, najdobitniej ukazując ich prawa i sprawiedliwość społeczną w zaprojektowanym ubiorze.  Proponowany warsztat zakończy się widowiskowym pokazem mody podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10.12.2017) w uczęszczanej łódzkiej przestrzeni publicznej. W projekcie wezmą udział uczestnicy o mniejszych szansach ze względu na przeszkody natury społecznej oraz kulturowej.

Projekt rozwiąże zdiagnozowane problemy a jego realizacja na płaszczyźnie międzynarodowej spełni następujące cele:

 • wzmocnienie takich wartości jak: prawa człowieka, wolność, praworządność, demokracja, obywatelst
 • wo europejskie
 • wzmocnienie przynależności europejskiej
 • promocja intensywnego dialogu międzynarodowego
 • promowanie spójnej Europy poprzez współpracę organizacji działających w imieniu młodzieży
 • wzrost świadomości międzykulturowej
 • promowanie liberalizmu religijnego
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • promowanie uznawalności rezultatów pozaformalnej ścieżki edukacyjnej

W ramach projektu zakłada się następujące działania projektowe:

 • wymiana młodzieży (przygotowanie językowo-kulturowe,  dyskusja piramidowa „śnieżna kula” (snowball sampling), moduł „akwarium” (dyskusja), moduł „fabuły z kubka” , projekt odzieży w rysunku (szkic lub grafika komputerowa), krój odzieży, warsztat krawiecki, przeróbki odzieżowe strojów minimalistycznych
 • ewaluację
 • promocję i upowszechnianie rezultatów

Rezultaty projektu: finalny pokaz mody podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10.12), międzynarodowe certyfikaty Youthpass oraz wewnętrzne, wzrost umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim,  ukształtowanie bądź wzmocnienie postaw tolerancji, poszanowania człowieka jego godności i wolności oraz praw demokracji (na przykładzie swobodnego projektu), wzrost umiejętności prowadzenia otwartego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, większe zrozumienie różnic kulturowych i odrębności kulturowej,  a także prawa do indywidualności, przełamanie wewnętrznych barier podnoszących poczucie własnej wartości, rozwinięcie zmysłu przedsiębiorczości i inicjatywy, większe zaangażowanie w budowanie trwałej spójności europejskiej.

Pomysł młodzieży i jego rezultat będzie szeroko rozpowszechniany wśród uczestników oraz org. partnerskich poprzez kanał You Tube i będzie także dostępny poprzez  źródła Open Source, co przyczyni się do wpływu projektu na arenie międzynarodowej propagując środowiska szkolne/akademickie, z których pochodzi młodzież.

Wyrażając aktywną postawę poszanowania praw i godności każdego człowieka, uczestnicy będą prowadzili otwarty dialog z innymi obywatelami Europy wetując stygmatyzację osób słabszych, nie umiejących się obronić. Uczynią to w sposób kreatywny, aczkolwiek wymowny.

Projekt pomoże zrealizować powyższe cele poprzez realizację 3 głównych celów mody w ubiorze:

 • cel obyczajowości (etyczny) – poszanowanie praw i godności innych osób, nieprowokowanie
 • cel ozdobny – zdobienie człowieka, podnoszenie poczucia jego wartości, poszanowanie godności
 • cel reprezentacyjny – dany styl świadczy wymownie o pozycji danego człowieka, również w społeczeństwie, reprezentuje jego poglądy, ideologię oraz światopogląd; wyraża też pasje.

Moda jest tu symbolem wolności i praw człowieka a także prawa do wyrażania siebie i samorealizacji.