Pinhole od A do Z

for English see below

„Pinhole od A do Z”, czyli projekt o fotografii otworkowej

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.10.2020

Polsko-ukraińska grupa miłośników fotografii zainicjowała wspólne przedsięwzięcie, którego celem było pokazanie stylu życia lokalnej społeczności, architektury i naszego otoczenia oraz natury w wyjątkowy sposób – poprzez obiektyw własnoręcznie zbudowanego aparatu otworkowego.

Obie grupy uczestniczyły w warsztatach online i konstruowały swoje aparaty. Pogłębiali oni techniki fotografii analogowej za pomocą narzędzi wideokonferencyjnych. Młodzież wykonała tematyczne zdjęcia plenerowe, zorganizowała wystawy fotograficzne w swoich miastach oraz wystawę online.

W ramach działań projektowych i 10-dniowej wymiany młodzieży (forma online) zrealizowaliśmy:

  • warsztaty fotograficzne,
  • wspólne konstruowanie camera obscura (aparaty otworkowe),
  • wykonywanie zdjęć plenerowych o określonej tematyce,
  • wystawy zdjęć zrobionych podczas projektu i podzielonych wedle tematyki na 3 sekcje (2 wystawy offline i 1 wystawa online) ,
  • konkurs z nagrodami pn. „Najlepsze zdjęcie fotografii otworkowej – uzasadnij”.

Projekt pt. „Pinhole od A do Z” realizowany przez Fundację Instytut Re- Integracji Społecznej IRIS został sfinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Partnerzy:

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.


“The A-Z of Pinhole” – a project on pinhole photography

Project duration: 01.07.2020 – 30.10.2020

A Polish and Ukrainian group of photography lovers initiated a joint venture aimed at showing local community’s lifestyle, architecture and our environment and nature in a unique way – through the lens of a handmade pinhole camera.

Both groups participated in an online workshops and constructed cameras. They were deepening analogue photography techniques through videoconference tools. The youth took topic-oriented outdoor photos and organised a photo exhibitions in their cities and the online exhibition.

As a part of the project activities and the 10-day youth exchange (online form) we have completed:

  • photography workshops,
  • joint construction of a camera obscura (pinhole cameras),
  • taking outdoor photos on a specific topic,
  • exhibitions of photos taken during the project duration and divided into 3 sections according to the subject (offline and online forms of exhibitions),
  • competition with prizes: „Best photo of pinhole photography – justify.”

Project entitled „Pinhole from A to Z” implemented by the Foundation Institute of Social Re-Integration IRIS was financed by the Polish-Ukrainian Council of Youth Exchange from a grant from the Minister of National Education.

Partners:

The publisher is solely responsible for the content of the publication. The Foundation for the Development of the Education System and the Ministry of National Education are not responsible for the use of this information in any way.