KORALIK PARAINTEGRACJI

Projekt „Koralik Paraintegracji” został zainicjowany przez grupę wolontariuszy z Polski, Włoch i Grecji sprawujących pieczę nad młodymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Wolontariusze jako młodzi pełnosprawni uwrażliwili i  skłonili do refleksji społeczeństwo mające tendencje do dyskryminacji „inności”. Istniejące bariery w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych: poznawcze, osobowościowe i motywacyjne oraz zdiagnozowane potrzeby (przełamania wyżej wymienionych barier, uwrażliwienia społeczeństwa i zwiększenia tolerancji wobec inności), stały się przyczynkiem do zainicjowania projektu.

Uczestnikami projektu była młodzież niepełnosprawna intelektualnie (4 os. z każdego kraju) oraz młodzi wolontariusze (3 os. z każdego kraju), którzy byli inicjatorami pomysłu. Wolontariusze to zarówno asystenci społeczni, jak i instruktorzy zajęć twórczych, którzy łączą dwie pasje: zainteresowanie człowiekiem oraz sztuką. Sprawując pieczę nad niepełnosprawnymi intelektualnie pomagają, wspierają, uważnie słuchają, rozmawiają, doradzają, uczą i współodczuwają. W projekcie uczestniczyły również osoby z przeszkodami społecznymi  (3 os.).

Projekt rozwiązał zdiagnozowane problemy a jego realizacja na płaszczyźnie międzynarodowej spełniła następujące cele:

  • rozwijanie kultury uczenia się
  • promocja intensywnego dialogu międzynarodowego
  • wzrost świadomości międzykulturowej
  • wzmocnienie takich wartości jak: solidarność, spójność europejska
  • ochrona praw i wolności człowieka
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu