Intergenerational Film Hub

Okres realizacji: 1.09.2022 – 31.08.2024

Partnerzy:

 1. Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej (Polska)
 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Polska)
 3. MyArtist Koin.S.Ep. (Grecja)
 4. LATERNA MAGICA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Węgry)
 5. A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
 6. VI One Consultancy (Holandia)
 7. UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA (Hiszpania)

Kontkest

“Intergenerational Film Hub” (IGIFU) to dwuletni projekt przeznaczony dla animatorów/edukatorów pracujących z seniorami, szczególnie w kontekście międzypokoleniowym. Umiejętności cyfrowe wiążą się z szeregiem korzyści, zarówno dla jednostek, jak i dla całej gospodarki. Obejmują one lepsze perspektywy zatrudnienia i zdolności finansowe również dla edukatorów.

Motywacją konsorcjum jest promowanie włączenia społecznego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych wśród seniorów, co zapobiega ich wykluczeniu społecznemu. Z drugiej strony umiejętne wykorzystanie technologii cyfrowych przez animatorów sprawi, że rynek pracy staje się dla nich bardziej dostępny.

Rezultaty

 1. Broszura zawierająca działania międzypokoleniowe wraz z metodyką, na którą składają się:
  • zestaw narzędzi związanych z działaniami międzypokoleniowymi i przyjaznymi dla użytkownika narzędziami cyfrowymi do wykorzystania podczas zajęć z seniorami;
  • wskazówki pedagogiczne, którymi należy się kierować w pracy z seniorami i młodzieżą (np. uwzględniające specyfikę grup seniorskich, dotyczące ich potencjału, wewnętrznej motywacji, ograniczeń);
  • przykłady dobrych praktyk stosowanych w krajach partnerskich (np. kreatywne zajęcia w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu w kontekście międzypokoleniowym, które mają za zadanie budować międzypokoleniowego ducha zespołowego)
  • studia przypadków (z sekcją WSKAZÓWKI) związane z doświadczeniami edukatorów.
 2. MOOC (Masowy Otwarty Kurs Online) z materiałami dydaktycznymi i scenariuszami lekcji, na który składają się:
  • MOOC (Masowy Otwarty Kurs Online) dla edukatorów pracujących z seniorami w dowolnym kontekście międzypokoleniowym;
  • materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji z wykorzystaniem wideo partycypacyjnego, storyboardów i storytellingu cyfrowego;
  • badania źródeł wtórnych/ grup fokusowych opisujących główne potrzeby/ zagadnienia seniorów i młodzieży, na których będą oparte materiały lekcyjne;
  • 7 pilotaży z recenzjami;
  • 7 cyfrowych historii opartych na storyboardach;
  • 1 e-szkolenie dla edukatorów.

W ramach działań projektowych:

 • 140 edukatorów podniesie jakość programów edukacyjnych skierowanych do seniorów i młodzieży;
 • 14 edukatorów weźmie udział w e-szkoleniach;
 • 105 seniorów zwiększy swoje umiejętności cyfrowe i medialne;
 • 70 edukatorów/ekspertów weźmie udział w fazie testowej i przekaże informacje zwrotne oraz sugestie dotyczące poprawy wyników przed ich finalizacją i tłumaczeniem;
 • 210 osób weźmie udział w imprezach promocyjnych prezentujących rezultaty projektu;
 • 1000 osób z grup docelowych będzie korzystać z materiałów online.

Strona internetowa projektu: igifuproject.eu

Profil na Facebook’u: @IgifuProjectEU

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.