Intergenerational Lab of Interactive Cinema

for English see below

Projekt „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego”

Okres realizacji: 1.02.2023 – 31.03.2024

Partnerzy:

 1. Spolek PELICAN, z. s. – Czechy, www.skolapelican.com/spolek;
 2. Laterna Magica – Węgry, www.laterna.hu;
 3. Organizacja publiczna „Instytut Inicjatyw Społecznych” – Ukraina, www.sii.org.ua.

O projekcie

Projekt koncentruje się na wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych, które uległy pogorszeniu w czasie pandemii oraz wspieraniu seniorów w procesie szeroko rozumianej cyfryzacji, która nie tylko położyła się cieniem na wielu sferach naszego życia w czasie pandemii, ale także „zmusiła” wielu z nas do poszukiwania nowych perspektyw, w tym celów społecznych, rozrywki, rozwiązań, a nawet pasji i talentów.

Grupy docelowe

 1. Bezpośrednie:
  • Młodzi ludzie w wieku 16-25 lat (6 przedstawicieli z każdego kraju partnerskiego);
  • Seniorzy w wieku 60+ (6 przedstawicieli z każdego kraju partnerskiego).
 2. Pośrednie:
  • Organizacje kulturalne/ domy seniora/ kluby seniora lub Uniwersytety Trzeciego Wieku/ pracownicy kultury/ facylitatorzy;
  • Użytkownicy mediów społecznościowych i Internetu/ YouTube;
  • Publiczność Festiwalu „COOLture in a Film Frame”;
  • Czytelnicy lokalnej prasy, słuchacze radia.

Działania

W ramach projektu zrealizujemy następujące działania:

 • Spotkanie przygotowawcze (2 dni) – spotkanie wszystkich partnerów, którzy omówią harmonogram projektu, wymianę młodzieży i sposoby opracowania 12 interaktywnych/ partycypacyjnych filmów wideo;
 • Stworzenie Interaktywnej mapy MDK (Materialnego dziedzictwa kulturowego) przedstawiającej obiekty dziedzictwa kulturowego z regionu V4 i Ukrainy;
 • Wymiana młodzieży (w Polsce) – warsztaty ze specjalistą tworzenia partycypacyjnego wideo, opowieści cyfrowych (digital storytelling) na podstawie storyboardów, w tym e-mentoring młodzieży (digital mentoring) – wskazówki dotyczące technik i metod dostarczania treści do cyfrowych podopiecznych;
 • 12 interaktywnych filmów, które będą efektem wspólnej pracy młodzieży i seniorów polegającej nie tylko na tworzeniu filmów, ale również na cyfrowym mentoringu;
 • Festiwal „COOLture in a Film Frame”, który odbędzie się w każdym kraju partnerskim (osobno).

Źródło finansowania

Projekt „Międzypokoleniowe Laboratorium Kina Interaktywnego [Intergenerational Lab of Interactive Cinema]” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

www.visegradfund.org

******************************************************************

The „Intergenerational Lab of Interactive Cinema” project

Project duration: 1.02.2023 – 31.03.2024

Project partners:

 1. Spolek PELICAN, z. s. – Czech Republic, www.skolapelican.com/spolek;
 2. Laterna Magica – Hungary, www.laterna.hu;
 3. Public Organization ‚Society Initiatives Institute’ – Ukraine, www.sii.org.ua.

About the project

The project focuses on the strengthening of intergenerational bonds, which worsened during the pandemic and supporting seniors in the process of broadly understood digitization, which not only has cast a shadow on many spheres of our lives during the pandemic, but has also „forced” many of us to seek new perspectives, including social goals, entertainment, solutions, or even passions and talents.

Target groups

 1. Direct groups:
  • Young people aged 16-25 (6 representatives from each partner country);
  • Senior citizens aged 60+ (6 representatives from each partner country).
 2. Indirect groups:
  • Cultural organisations/ senior centres/ senior clubs or Universities of Third Age/ cultural workers/ facilitators;
  • Social media and Internet/ YouTube users;
  • „COOLture in a Film Frame” Festival audience;
  • Local press readers, radio listeners.

Project activities

Under the project we will implement following activities:

 • Preparatory meeting (2 days) – the meeting of all partners who will discuss the timeline of the project, youth exchange and development of 12 interactive/ participatory videos;
 • Creation of TCH (Tangible Cultural Heritage) Interactive map showing cultural heritage objects from the V4 region and Ukraine;
 • Youth exchange (in Poland) – workshops with a specialist in creating a participatory video, digital stories (digital storytelling) on the basis of storyboards, including youth e-mentoring (digital mentoring) – tips on techniques and methods of delivering content to digital mentees;
 • 12 interactive videos which will be the result of joint work of young people and seniors consisting not only in creating videos, but also in digital mentoring;
 • „COOLture in a Film Frame” Festival which will be heldin every partner country (separately).

Source of financing

The „Intergenerational Lab of Interactive Cinema” project is co-financed within International Visegrad Fund.

www.visegradfund.org