Promocja zdrowia psychicznego młodzieży poprzez rozwijanie świadomości, profilaktyki i odporności psychicznej – Youth MINDS

for English see below

Okres realizacji: 01-11-2021 – 01-11-2023

Partnerzy:

 • SDRUZHENIE WALK TOGETHER, Bułgaria / www.associationwalktogether.eu
 • Fundación Sorapán de Rieros, Hiszpania / https://en.fundacionsorapan.com/
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Cypr / www.emphasyscentre.com
 • HELLAS FOR US ASTIKI MI KERDOSKOPIKI MI KYBERNITIKI ETERIA, Grecja
 • ASOCIACIJA TAVO EUROPA, Litwa / www.facebook.com/TavoEuropa/
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej, Polska / www.fundacjairis.com
 • ATERMON B.V., Holandia / www.atermon.nl

Cele:

Projekt ma na celu:

 • Normalizowanie problemów ze zdrowiem psychicznym, zachęcając pracowników młodzieżowych i młodych ludzi do mówienia o nich, dzielenia się doświadczeniami i bycia przy innych, gdy potrzebna jest pomoc
 • Wyposażenie pracowników młodzieżowych w niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy, aby zaspokoić potrzeby młodych ludzi w zakresie problemów ze zdrowiem psychicznym.
 • Pomoc młodym ludziom lepiej zrozumieć ich emocje, rozmawiać lepiej ich problemy ze zdrowiem psychicznym i rozwijać odporność psychiczną.
 • Zmniejszenie piętna społecznego i normalizacja rozmowy na temat problemów ze zdrowiem psychicznym.
 • Promowanie zdrowszych postaw i zachowań w perspektywie długoterminowej.

Kontekst

Niedawny kryzys związany z COVID-19 zwiększył liczby, a ponad połowa młodych ludzi na całym świecie wykazuje oznaki depresji i lęku (badanie Youth & Covid-19 w 112 krajach). Strach, zmartwienie i stres to emocje, które prawdopodobnie odczuwały młode osoby w ciągu ostatnich 2 lat. Miało to niewątpliwie wpływ na ich zdrowie psychiczne. Co więcej, na podstawie ankiety, wielu młodych ludzi zdaje sobie sprawę, jak pandemia wpływa na ich przyszłość, z powodu problemów gospodarczych. Rodzi to ciągły strach i niepokój o przyszłe perspektywy zawodowe.

Chociaż młodzi ludzie doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym na wyższym poziomie niż inne grupy wiekowe, często niechętnie szukają profesjonalnej pomocy, ponieważ mogą nie rozpoznać tego, co się dzieje, lub czują się zawstydzeni.

Programy młodzieżowe powinny koncentrować się na pomaganiu młodzieży w skoncentrowaniu się na tym, jak mogą rozwiązać swoje problemy i co mogą zrobić, aby ich uniknąć.

Działania i rezultaty:

 • Szkolenie w zakresie budowania potencjału dla pracowników młodzieżowych – Przygotowanie do rozpoczęcia YouthMINDS CHALLENGE
 • Mieszana mobilność uczniów – Ambasadorzy zdrowia psychicznego
 • Pakiet wiedzy „Zrozumieć zdrowie psychiczne i choroby psychiczne”
 • Pakiet aktywności wspierający rozwój społeczny i emocjonalny młodych ludzi
 • Interaktywna platforma do promowania e-learningu i e-uczestnictwa
 • Aplikacja na smartfona InneYOU do promocji zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia
 • Przewodnik po tworzeniu wyzwania YouthMINDS
 • Dzień informacyjny dla podniesienia świadomości młodych ludzi
 • KONFERENCJE EUROPEJSKIE: Znaczenie rozwijania podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych dla dobrostanu psychicznego i emocjonalnego

Grupa docelowa

Odbiorcy bezpośredni:

Młodzi ludzie w wieku 16-30 lat (w tym ci, którzy są negatywnie napiętnowani w swoim życiu społecznym z powodu posiadanych problemów ze zdrowiem psychicznym) i pracownicy młodzieżowi

Odbiorcy pośredni:

Inne osoby z problemami zdrowia psychicznego, edukatorzy, pracownicy służby zdrowia, rodzice, opiekunowie, społeczeństwo, organizacje pozarządowe, władze publiczne, ośrodki szkoleniowe, uniwersytety itp.

Źródło finansowania:

Promotion of Youth Mental Health through Awareness, Prevention and Resilience Building – Youth MINDS

Project duration: 2021-11-01 – 2023-11-01 (24 months)

Partners:

 • SDRUZHENIE WALK TOGETHER, Bulgaria / www.associationwalktogether.eu
 • Fundación Sorapán de Rieros, Spain / https://en.fundacionsorapan.com/
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Cyprus / www.emphasyscentre.com
 • HELLAS FOR US ASTIKI MI KERDOSKOPIKI MI KYBERNITIKI ETERIA, Greece
 • ASOCIACIJA TAVO EUROPA, Lithuania / www.facebook.com/TavoEuropa/
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland / www.fundacjairis.com
 • ATERMON B.V., Netherlands / www.atermon.nl

Aims

The project aims to:

 • Normalize mental health problems by encouraging youth workers and young people to talk about them, share experiences, and being there for others when help is needed
 • Equip youth workers with the needed knowledge, skills and attitudes to address the needs of young people regarding mental health issues.
 • Help young people to better understand their emotions, talk more about mental health issues, and develop resilience.
 • Reduce social stigma and normalise conversation around mental health problems;
 • Promote healthier attitudes and behaviours in the long-term as young people will be equipped with skills and competences during adolescence enabling the avoidance of mental health issues in their adult life;

Context

The recent COVID-19 crisis, increased the numbers, with over a half of YP across the globe showing signs of depression and anxiety (Youth & Covid-19 survey in 112 countries). Fear, worry and stress are emotions that YP are likely have felt in the recent 2 years, undoubtedly affecting their mental health. Furthermore, based on the survey, many YP have seen their futures impacted by the pandemic, as many national economies were collapsed. This led to constant fear and worry about their future career prospects which could have long-term, negative results if not addressed. However, the mental health crisis on YP has been building for a long time before the pandemic.

While YP are experiencing MHP in a higher level than other age groups, they are often reluctant into seeking professional help either because they may not recognise what is happening, or they feel ashamed.

Youth programmes should focus on helping YP to concentrate on how they can solve their problems and what they can do in order to prevent from having any.

Activities and results

 • Capacity Building Training for YOUTH WORKERS – Preparation for setting up the YouthMINDS CHALLENGE
 • Blended Mobility of Learners -Mental Health Ambassadors
 • IO1 ‘Understanding Mental Health and Mental Illness’ knowledge pack
 • IO2 Activity pack for supporting young people’s social and emotional development
 • IO3 Interactive platform for promoting e-learning and e-participation
 • IO4 InneYOU smartphone application for promotion of mental health and wellbeing
 • IO5 Guidebook for setting up the YouthMINDS challenge
 • Info day for raising young people’s awareness
 • EUROPEAN CONFERENCES: The importance of developing basic skills and key competencies for Mental and Emotional Wellbeing

Target group

 • Direct: Young People aged 16-30 (including those that are negatively stigmatize in their social lives due to mental health problems they might have ) and Youth Workers
 • Indirect: Other people` with Mental Health problems, educators, health professionals, parents, carers, the public, NGOs, public authorities, training centres, universities etc.

Source of financing: