Po MOC!

for English see below

Okres realizacji:

16.06.2022 – 8.09.2022

Cele

Celem inicjatywy jest wyposażenie wszystkich uczestników projektu w cenne kompetencje, umiejętności i wiedzę ułatwiające im funkcjonowanie w polskich realiach i na polskim rynku pracy w perspektywie długofalowej, przy jednoczesnym wsparciu w odkrywaniu pasji i talentów poszczególnych uczestników oraz eksploracji i integracji z szeroko rozumianą polską kulturą.

Kontekst:

Inicjatywa polega na organizacji warsztatów edukacyjnych dla kobiet-uchodźczyń z Ukrainy oraz ich dzieci w okresie wakacji, łącząc tym samym pożyteczne aktywności poszerzające wiedzę, horyzonty myślowe i wybrane umiejętności z relaksującymi sposobami spędzania czasu wolnego, prowadzące do wzmocnionych więzi rodzinnych i kulturowych. Zawartość merytoryczna warsztatów została oparta na zdiagnozowanych potrzebach grup docelowych.

Działania

Moduły dla Kobiet włączają kompetencje:

 • językowe (nauka j. polskiego)
 • miękkie
 • wychowawcze (w tym w zakresie radzenia sobie z traumą oraz prowadzenia z dziemi rozmów o wojnie)
 • zawodowe
 • społeczne (w tym rozwój zainteresowań)

Dodatkowo zaplanowano cykl zajęć relaksacyjnych (ćwiczenia, joga, medytacja) oraz wycieczki/ spotkania integracyjne mające na celu zacieśnienie więzi z dziećmi, a także nawiązanie relacji z lokalnymi mieszkańcami.

Moduły edukacyjne dla Dzieci zawierają:

 • zajęcia sportowe
 • trening umiejętności społecznych
 • warsztaty arte- o hortiterapeutyczne
 • warsztaty kulinarne mające na celu głębszą eksplorację polskiej kultury

Spotkania integracyjne będące uzupełnieniem warsztatów edukacyjnych będą miały na celu zacieśnienie więzi rodzinnych, a także relacji z rówieśnikami.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu jest 20 kobiet – uchodźczyń z Ukrainy w wieku 18+, zamieszkujących woj. małopolskie, które przekroczyły granicę Polski po dniu 24.02.2022r. oraz ich dzieci – min. 25 osób do 18 roku życia.

Źródło finansowania

„Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP”

Projekt PO MOC! korzysta z dofinansowania o wartości 26 800 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

[ENGLISH]

Project duration:

16.06.2022 – 8.09.2022

Aims

The aim of the initiative is to equip all project participants with valuable competences, skills and knowledge that will facilitate their functioning and co-existence in the Polish reality and in the Polish labor market in the long run, support them individually in discovering their passions and talents and help them explore and integrate with the Polish culture.

Context

The initiative consists in organizing educational workshops for female refugees from Ukraine and their children during summer holiday, thus combining useful activities that expand knowledge, mental horizons and raise selected skills with relaxing ways of spending free time, which will lead to the strengthening of family and cultural ties. The content of the workshops was based on the diagnosed needs of the target groups.

Activities

Modules for Women include the following activities:

 • language communication (learning the Polish language)
 • soft skills
 • educational tips (including coping with post-traumatic stress and talking to children about the war)
 • professional guidance
 • social functioning (including the development of interests)

Additionally, some relaxation activities (exercise, yoga, meditation) and integration trips/ meetings are planned to strengthen bonds with children and establish relationships with local residents. Educational modules for Children include:

 • sports activities
 • social skills training
 • arte and hortitherapy workshops
 • culinary workshops aimed at deeper exploration of the Polish culture

Integration meetings supplementing educational workshops aim to strengthen family bonds as well as relations with peers.

Target group

The participants of the project are 20 women – refugees from Ukraine aged 18+, living in Małopolska, who crossed the Polish border after 24.02.2022 and their children – min. 25 people up to 18 years of age.

Source of financing:

4POWER project benefits from a EUR 26 800 grant received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Grants and Norway Grants.