Move Beyond

for English see below

Projekt „Move Beyond”

Okres realizacji: 1.11.2019 – 30.04.2022

Partnerzy:

 1. WEENER XL, GEMEENTE `S-HERTOGENBOSCH (Holandia)
 2. TIRANTES (Holandia)
 3. FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI „MARCO ANDREONI” (Włochy)
 4. ESPOON KAUPUNKI (Finlandia)
 5. ARCADIA MUSA CENTRO DE ARTES (Portugalia)
 6. IRIS (Polska)
 7. FONDAZIONE PALAZZO STROZZI (Włochy)
 8. VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS (Austria)

Kontekst: Młodzi ludzie często nie spełniają wymagań z powodu problemów psychologicznych, zdrowotnych lub społecznych, braku (miękkich) umiejętności lub niskiego IQ. Potrzebne są zatem nowe alternatywne instrumenty i metodologie w bezpiecznym i stymulującym środowisku, w którym każdy młody człowiek może rozwijać swoje możliwości i potencjał. Zostanie to osiągnięte w ramach Agoramodel, Bildungsmodel, w celu ”przygotowywania młodych ludzi do świata, jeszcze nieistniejącego” – model opracowany przez holenderskiego filozofa Rene Gude’a.

Istnieją cztery sfery treningowe:

 • sfera religijna,
 • sfera filozoficzna (szkolna),
 • sfera sztuki i sportu.

Grupa docelowa: Grupa młodych ludzi w wieku od 16 do 27 lat jest szczególnie narażona na przedwczesne ukończenie nauki z racji braku odpowiednich kwalifikacji i jakichkolwiek perspektyw na pracę. Tak więc ich edukacyjna lub reintegracyjna ścieżka może zakończyć się sukcesem, gdy takim młodym osobom poświęcona jest szczególna uwaga.

Cel: Projekt koncentruje się na trzech aspektach wykluczenia społecznego i kulturowego:

 1. Niewystarczający udział w życiu społecznym: niewystarczający udział w formalnych i nieformalnych sieciach społecznościowych (włączając czas wolny), niewystarczające wsparcie społeczne, izolacja społeczna, brak zaangażowania społecznego, a dla imigrantów – brak kontaktu z rodakami.
 2. Niewystarczająca integracja kulturowa/ normatywna: niezgodność z podstawowymi wartościami i standardami, niska etyka pracy, gotowość do udziału w szkoleniach, przestępczość nieletnich, różne poglądy na prawa i obowiązki kobiet/ mężczyzn.
 3. Brak dostępu do podstawowych praw socjalnych: dot. edukacji, usług społecznych, doradztwa w zakresie zadłużenia, pośrednictwa pracy, ubezpieczenia społecznego, nieodpowiednich warunków życia itp.

Projekt podejmie metodologie i najlepsze praktyki w dziedzinie sztuki i sportu. Nie ich funkcję  rekreacyjną, ale funkcję społeczną i edukacyjną w najszerszym tego słowa znaczeniu. Uczestnictwo w kulturze lub sporcie, bez względu na to, czy chodzi o korzystanie z różnorodnych dóbr instytucji kultury, czy uprawianie sztuki lub uprawianie sportu, przyczynia się do uczestnictwa w życiu społecznym. Zawiera element osobisty, ponieważ  poszerza umiejętności, zwiększa kreatywność, wpływa na samorozwój, odporność emocjonalną i wytrzymałość.

Projekt ma na celu opracowanie szkolenia dla nauczycieli, trenerów z wykorzystaniem zasad i narzędzi z dziedziny sztuki i sportu, które będą stosowane w ramach reintegracji i edukacji.

******************************************************************

Project „Move Beyond”

Project duration: 1.11.2019 – 30.04.2022

Partners:

 1. WEENER XL, GEMEENTE `S-HERTOGENBOSCH (NETHERLANDS)
 2. TIRANTES (NETHERLANDS)
 3. FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI „MARCO ANDREONI” (ITALY)
 4. ESPOON KAUPUNKI (FINLAND)
 5. ARCADIA MUSA CENTRO DE ARTES (PORTUGAL)
 6. IRIS (POLAND)
 7. FONDAZIONE PALAZZO STROZZI (ITALY)
 8. VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS (AUSTRIA)

Target group: The group of young adults aged from 16 to 27 is at risk of dropping out of school, as they have no appropriate minimum qualifications and no prospects of work. So an educational or reintegration trajectory for these young people can only be successful if there is special attention paid to them.

Context: These young adults often do not meet the requirements due to psychological, medical or social problems, lack of (soft) skills or low IQ. So there is a need for new alternative instruments and methodologies in a safe and stimulating environment, in which a young adult can develop their capacity and potential. It will be achieved within the Agoramodel, a Bildungsmodel, used to ‘prepare youngsters for a world that is not yet there’, developed by the Dutch philosopher Rene Gude.

There are four training spheres:

 • the religious sphere,
 • the philosophical (school) sphere,
 • the arts sphere and the sport sphere.

Aim: The project focuses on three aspects of social and cultural exclusion:

 1. Inadequate social participation: for example insufficient participation in formal and informal social networks (including leisure activities), insufficient social support, social isolation, lack of social involvement and for immigrants – lack of contact with natives.
 2. Insufficient cultural/ normative integration: for example insufficient compliance with core values and standards: low work ethics, readiness to undertake trainings, delinquent behavior, different views on rights and duties of women/ men.
 3. Lack of access to fundamental social rights: for example education, social services, debt counselling, job placement, social security, inadequate security and livability of the living environment.

The project will handle methodologies and best practices in the field of Art and Sport. Not their recreational function but the social and educational function in the broadest sense of the word. Participation in culture or sports, whether it is to enjoy the range of cultural institutions or self-practicing art or sports, contributes to social participation. It has a personal element, because it improves skills, boosts creativity, affects self-development, emotional resilience and endurance.

This project aims to develop a training for teachers and trainers, with the use of principles and tools from the field of Art and Sport to be applied within re-integration and education.