Kult tradycji, historii, dziedzictwa – bezKRESna kuźnia rękodzielnictwa

for English see below

„Kult tradycji, historii, dziedzictwa – bezKRESna kuźnia rękodzielnictwa”, czyli wspólne odkrywanie polsko-ukraińskich korzeni, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych poprzez wytwory ceramiczne

Okres realizacji: 1.06.2021 – 2.10.2021

Partnerzy:

Cele:

Cel główny:

 • wspólne odkrywanie polsko-ukraińskich korzeni, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych.

Działania:

W projekcie wezmą udział 30 młodych osób w wieku 17-25 lat z Polski i Ukrainy (16 uczestników z każdego kraju) oraz 4 liderów, czyli 34 osoby pragnące promować postawy otwartości i zrozumienia w dialogu międzykulturowym.

Bogactwo kulturowe Polski i Ukrainy to duża inspiracja dla młodych artystów, którzy będą uczestniczyć w warsztatach ceramicznych. Głównym założeniem jest przedstawienie wspólnych zarysów historycznych, kulturowych (tradycje, obrzędy, rytuały, język, folklor) czy przyrodniczych w postaci rzeźby, figurki lub innego symbolu z gliny, która zostanie poddana obróbce termicznej.

Działania projektu obejmują 10 dniową wymianę młodzieży składającą się z przygotowania językowo-kulturowego oraz warsztatów ceramicznych. Młodzi ludzie będą tworzyć formy zamknięte w glinie, które staną się nośnikiem ważnych kulturowo treści.

Wyroby zostaną sfotografowane przez samych uczestników i opracowane w formie katalogu „GLINiA-rze na tropie historii” w podziale na następujące kategorie:

 • ”Wartości niematerialne i (p)różne”
 • ”Wspólna natura – to nie tylko wszechświat” Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
 • ”Miraculum zabytków i kulturowych witraży”

Z myślą o zasięgu wirtualnym i liczbie odbiorców w sieci, zostanie zorganizowana także „E-galeria rękodziedzictwa kulturowego”.

Rezultaty:

 • Katalog „GLINiA-rze na tropie historii” – wersja online i papierowa
 • Certyfikaty uczestnictwa
 • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych (w tym językowych)
 • Rozwinięcie umiejętności artystycznych, nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia ceramiki
 • Nabycie przez uczestników kompetencji aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • Wzrost świadomości międzykulturowej i znaczenia ochrony dziedzictwa narodowego
 • Wzrost umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego ponad podziałami

Projekt pt. „Kult tradycji, historii, dziedzictwa – bezKRESna kuźnia rękodzielnictwa” realizowany przez Fundację Instytut Re- Integracji Społecznej IRIS został sfinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Traditions, history, legacy – ceramic diversity

Project duration:

1.06.2021 – 2.10.2021

Partner’s organizations:

We want motivated young people to cover the subject of customs, traditions or common historical past in an extremely interesting manner to preserve, sometimes lost, cultural goods that are the foundation of our national identity.

The cultural wealth of Poland and Ukraine is a great inspiration for youth who will participate in ceramics workshops.

The main assumption is to present common historical, cultural (traditions, rituals, language, folklore) or natural outlines in the form of a sculpture, figurine or other clay symbol.

Young people will select the most vital tangible and intangible components of cultural heritage, including the common ones, which will be depicted in the form of ceramic products decorated accordingly. Spherical photos of all handicrafts can be seen by Internet users in the specially designed ”E-gallery of cultural handicrafts” and will constitute a unique content (along with suitable descriptions) of the jointly created catalogue ”CO/UPs on the History Trail”.

The project implementation includes ceramic workshops, decoration of handicrafts, outdoor photography, developing digital competences (creating a catalogue with the use of appropriate graphic programs), promotion and dissemination of results.

Project objectives

Main goal:

 • discovering Polish-Ukrainian roots, cultivating and maintaining local traditions.

Results:

 • ”CO/UPs on the History Trail” online and paper version
 • Certificates of participation
 • Increasing communication skills (including language skills)
 • Developing artistic skills, acquiring the ability to independently create ceramics
 • Acquisition by participants of competences of active participation in social life
 • Increasing intercultural awareness and the importance of national heritage protection
 • Increasing the ability to conduct intercultural dialogue across divisions

Project entitled „Traditions, history, legacy – ceramic diversity” implemented by the Foundation Institute of Social Re-Integration IRIS was financed by the Polish-Ukrainian Council of Youth Exchange from a grant from the Minister of National Education.