Przedsiębiorczość i umiejętności na miarę XXI wieku

for English see below

Przedsiębiorczość i umiejętności na miarę XXI wieku

Okres realizacji: 1.11.2020 r. – 31.10.2022 r.

Partnerzy:

 • SUEM.BE, Belgia
 • Stichting Bloom, Holandia
 • LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA, Słowenia
 • TOIMI-työvalmennussäätiö, Finlandia
 • Lahden kansanopiston säätiö, Finlandia
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej, Polska

Cele:

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie liczby osób poszukujących pracy, które:

 • dobrze rozumieją swoje kluczowe kompetencje, wiedzą, jakie kluczowe kompetencje muszą poprawić, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy,
 • ich efekty uczenia się (kompetencje) będą weryfikowane poprzez tzw. Open Badges.

Cel drugorzędny: zwiększenie liczby osób rozważających podjęcie pracy na własny rachunek

Kontekst

Żyjemy na szybko zmieniającym się rynku pracy, który potrzebuje wszystkich możliwych uczestników do wejścia na rynek pracy, aby móc nadążyć za przewidywanym wzrostem.

Z drugiej strony uprzedzenia, wysokie oczekiwania, systemy zabezpieczenia społecznego, które nie są gotowe na XXI wiek, powodują, że zbyt wielu ludzi jest wykluczonych z rynku pracy.

Wszystkie kraje partnerskie borykają się z tymi samymi problemami:

 • rosnący popyt na pracę,
 • luka kompetencyjna między popytem a dostępnymi poszukującymi pracy
 • zmiana potrzebnych kompetencji (umiejętności XXI wieku)
 • położyć większy nacisk na umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, aby więcej osób podjęło pracę na własny rachunek lub rozpoczęło własną karierę zawodową.

Działania:

Aby osiągnąć cele, powstaną następujące produkty.

1. Warsztaty / szkolenia dla klientów:

Ocena kompetencji klientów na szkoleniu / warsztacie – kompetencje kluczowe, w szczególności te, które są wskazywane jako najważniejsze w przyszłości (zarówno umiejętności XXI wieku, jak umiejętności przedsiębiorcze).

Warsztaty będą prowadzone w małych grupach i zbudowane tak, aby klienci byli obserwowani podczas wykonywania zadań, samodzielnie lub w grupie.

2. Warsztat dla usługodawców

 • budowanie świadomości na temat znaczenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorczych XXI wieku, a nie dyplomu
 • uczenie ich, jak odkrywać / ujawniać kompetencje swoich klientów / uczniów
 • wgląd w to, jak te kompetencje mogą być mapowane za pomocą Open Badges

3. Kurs Trenuj trenera

 • stworzenie zestawu narzędzi dla przyszłych trenerów warsztatów dla klientów
 • stworzenie zestawu narzędzi dla przyszłych trenerów warsztatów dla usługodawców / trenerów

Rezultaty

W projekcie dążymy do osiągnięcia następujących wyników:

 • Klienci mogą zastanowić się nad swoimi umiejętnościami i możliwym wkładem w rynek pracy. Ponieważ są to kompetencje kluczowe, przydadzą się w wielu różnych sytuacjach i zawodach.
 • Pomagamy zmienić sposób myślenia ludzi, którzy uważają, że nie mogą (lub już nie mogą) wnieść wkładu w społeczeństwo lub czują, że nie mają żadnych umiejętności
 • Zwiększenie widoczności kompetencji w ustandaryzowany sposób dzięki Open Badges
 • Usługodawcy uczą się, jak pracować z kompetencjami klienta i jaką stanowi to wartość dodaną w poszukiwaniu pracy

Projekt będzie miał wpływ na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Grupa docelowa:

Istnieją 2 główne grupy docelowe:

 • (przyszli) poszukujący pracy: interesanci / studenci – wszyscy z potrzebą dodatkowego wsparcia dla rynku pracy, którzy nie wiedzą, jakie są ich kluczowe umiejętności / kompetencje.
 • usługodawcy: mediatorzy, trenerzy pracy, nauczyciele, instruktorzy, którzy wspierają pierwszą grupę docelową.

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

******************************************************************

Entrepreneurship and 21st century skills

Project duration: 2020.11.01– 2022.10.31

Partners:

 • SUEM.BE, Belgium
 • Stichting Bloom, Netherlands
 • LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA, Slovenia
 • TOIMI-työvalmennussäätiö, Finland
 • Lahden kansanopiston säätiö, Finland
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej, Poland

Aims

The overall aim of the project is to have more employable vulnerable (future) jobseekers:

 • they have a good understanding of their key competencies
 • know what key competencies they need to improve in order to increase their chances to secure a job
 • their learning outcomes (competencies) will be validated through open badges. This strengthens self-confidence because their competences are made visible, it creates efficient learning paths and is recognisable for stakeholders (funders – governments – business partners)

Secondary goal: Raise the amount of people that consider becoming self-employed

Context:

We live in a rapidly changing labour market that needs all possible participants to enter the labour market in order to be able to keep up with the foreseen growth.

On the other hand prejudices, high expectations, social security systems that are not ready for 21st century keep too many people excluded from labour market.

All of the partner countries face the same issues:

 • an increasing labour demand,
 • a competence gap between demand and available jobseekers
 • changing competences needed (21st century skills)
 • put more focus on entrepreneurial skills in order to have more people become self-employed or entrepreneur of their own career.

Activities

In order to achieve the objectives, we will create different outputs.

 1. Workshop/training for clients:
 • Competence assessment of clients during a training/workshop – key competencies, in particular those that are indicated to be the most important ones in the future (both 21st century skills as entrepreneurial skills) .
 • The workshop will be in small groups and build so that clients will be observed while completing tasks, either alone or in group.

2. Workshop for service providers

 • creating awareness about the importance of 21st century competencies and entrepreneurial skills rather than diploma’s
 • teaching them how to uncover/reveal the competencies of their clients/students
 • giving insight in how these competencies can be mapped through Open Badges

3. Train the trainer course

 • create a toolkit for future trainers of the workshop for the clients
 • create a toolkit for future trainers of the workshop for the service providers/ trainers

Results

With this project we aim to reach these results:

 • Clients can reflect about his /her skills and possible contribution to the labourmarket. Since it are key competences, they will be useful in many different situations and jobs.
 • We help refraiming thoughtpatterns of people who feel that they can’t (or can no longer) make a contribution to society or feel they haven’t got any skills
 • Visibility of the competencies in a standardised manner through Open Badges
 • Service providers learn how to work with the client’s competencies and how this offers added value in finding jobs

The project will have an impact on a local, regional, national and international level.

Target group

There are 2 main target groups:

• (future) jobseekers: clients/ students – all with extra support needs towards labourmarket that don’t know what their key skills/competencies are.

• Service providers: mediators, jobcoaches, teachers, instructors,… that support the first target group.

Source of financing:

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union