Projekt pn. „Stop-klatka” został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Został on zrealizowany przez Fundację Instytut Re-Integracji Społecznej IRIS z Polski w partnerstwie z Civic organization “Development and Initiative” z Ukrainy. W niniejszym projekcie wzięły udział 32 młode osoby z Polski i Ukrainy (16 uczestników z każdego kraju) oraz 2 liderów, czyli 34 osoby wierzące w społeczny dialog pomiędzy ekologią, modą i fundamentalnymi prawami zwierząt. W projekcie udział wzięła również młodzież z mniejszymi szansami związanymi z przeszkodami społecznymi, ekonomicznymi oraz osoby niepełnosprawne. Było to łącznie 12 osób, z czego 3 były osobami niepełnosprawnymi.

Inicjatorkami projektu były 3 młode dziewczyny zainteresowane modą, uzdolnione manualnie, kreatywne, z nutką przedsiębiorczości, chcące nagłośnić problem ochrony praw zwierząt podczas spektakularnego fashion show prezentującego nietuzinkowe stroje zaprojektowane przez samych twórców projektu z wykorzystaniem upcyklingu. Zaangażowały one do działania swoich rówieśników żywo zainteresowanych modą, blogerowaniem modowym, modelingiem, projektowaniem . Równocześnie młodzież ta zainteresowana była obroną krzywdzonych zwierząt, publicznym nagłośnieniem bezprawnych polowań czy walki ludzi dobrej woli o wolność zwierząt, aby móc im stworzyć godne warunki do egzystencji. Zainspirowana pomysłem prekursorek młodzież postanowiła odegrać znaczącą rolę w aktywnej obronie praw zwierząt maltretowanych, uwypuklając komunikat wagi ich wolności. Uczestnicy projektu to osoby, które pragnęły poszerzać świadomość i horyzonty myślowe w zakresie ochrony praw zwierząt oraz wzmacniać wspólne więzi polsko-ukraińskie poprzez rozwijanie tożsamych zainteresowań i działania na rzecz wspólnej idei. Wierzyli oni w ideę integracji społecznej i zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie w działania projektowe osób niepełnosprawnych i z mniejszymi szansami. Posiadali wysoką motywację do działania i samoświadomość w wyborze ścieki zawodowej. Młodzież ta to aktywni uczestnicy życia społecznego, obywatelskiego i zawodowego zainteresowani proekologicznymi postawami i zasadami postępowania. Chcieli rozwijać swoje pasje, zainteresowania, kompetencje społeczne, samorealizować się. Posiadali uzdolnienia manualnie i artystycznie (projektowanie, szycie), kreatywne, przedsiębiorcze. Pragnęli szerzyć zasady tolerancji i nieobojętny był im los nie tylko drugiego człowieka, ale również naszych przyjaciół zwierząt.

Głównym celem projektu było nabywanie przez młodzież kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Cele szczegółowe dotyczyły natomiast następujących kwestii:

– poszerzania świadomości i horyzontów myślowych w zakresie ochrony praw zwierząt,

– szerzenia zasad tolerancji, poszanowania drugiego człowieka,

– wzmocnienia idei integracji społecznej,

– zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie w działania projektowe osób niepełnosprawnych,

– kształtowania postaw proekologicznych,

– rozwoju pasji, zainteresowań, samorealizacji,

– rozwoju kompetencji społecznych,

– rozwoju samoświadomości w wyborze ścieżki zawodowej.

Udział młodzieży i zaangażowanie w działania projektowe był mocno widoczny na każdym etapie realizacji począwszy od przygotowania aż po ewaluację. Przygotowanie uczestników wiązało się z regularną komunikacją z uczestnikami projektu przez mail i social media, a także poprzez stały kontakt z młodzieżą poprzez grupę na FB oraz uczestnictwo w działaniach przygotowawczych. Uczestnicy samodzielnie zgłębiali różnice językowe i kulturowe pomiędzy krajami partnerskimi według własnych możliwości. Następnie podczas przygotowania kulturowo-językowego poznali dokładniej odrębność kulturową swoich krajów, religii, tradycji oraz wymienili się doświadczeniami i wiedzą o historii i kulturze poprze prezentacje Ppt. Aktywnie udzielali się podczas OFC (Online Fashion Counselling) – działaniu o charakterze przygotowawczym i konsultacyjnym. Były to 4 spotkania w postaci wideokonferencji z modowymi profesjonalistami. Wzięli także udział w spotkaniach informacyjno-przygotowawczych przed mobilnością – były to spotkania dla uczestników w siedzibach partnerów dotyczące głownie informacji praktycznych. Podczas realizacji projektu i mobilności młodzież była bardzo zaangażowana. Aktywnie uczestniczyła w warsztatach podczas wymiany oraz w finalnym pokazie mody. Cała grupa wspólnie planowała kolejne kroki, a następnie w mniejszych podgrupach oraz indywidualnie pracowała nad ich realizacją. Podczas wszystkich dni warsztatów odbywały się spotkania monitorujące postępy prac. Każdy był otwarty na pomoc drugiej osobie, która nie radziła sobie ze swoim zadaniem. Uczestnicy współpracowali z modowymi profesjonalistami i projektantami, czerpali wiedzę i doświadczenie i wykorzystywali je w praktyce. Nie bali się zadawać pytań, próbować, odnajdywać swoją drogę i wykorzystywać własną kreatywność. Aktywnie uczyli się przez doświadczanie, praktykę, przełamywali własne ograniczenia, wymieniali sugestie, opinie i doświadczenia. Mieli oni okazję osiągnąć wspaniały rezultat w postaci samodzielnego zaprojektowania i przygotowania strojów oraz zaprezentowania ich podczas pokazu mody niosąc ważne społecznie przesłanie. Istotnym elementem realizacji projektu była także ewaluacja. Prowadzenie obserwacji oraz autoobserwacja własnych osiągnięć i rozwoju pozwoliło im na łatwiejsze opisywanie wrażeń i emocji związanych z udziałem w projekcie, a także swoich osiągnięć i przemyśleń. Mogli się nimi dzielić podczas spotkań ewaluacyjnych po każdym dniu zajęć. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt projektu związany z promocją i upowszechnianiem rezultatów. Młodzież szeroko promowała projekt i upowszechniała jego rezultaty podczas spotkań upowszechniających z młodzieżą, pośród rodziny i znajomych, przy użyciu marketingu szeptanego. Promocja odbywała się także poprzez stworzenie logo, zaproszeń i plakatów projektowych, fotorelację z pokazu, aktywność w social media.

Finalny pokaz mody będący zwieńczeniem wspólnej pracy uczestników projektu i jego głównym sukcesem stanowił społeczny dialog pomiędzy ekologią, modą i ochroną praw zwierząt. Pokaz poprzedzony warsztatami projektowania, kroju i szycia dodatkowo wzbogacał umiejętności młodzieży. Uprzednio uczestnicy stworzyli wielkoformatowy moodboard, który obrazował kombinację ich pomysłów zgodnie z ideą poszanowania fundamentalnych interesów zwierząt. Młodzi twórcy wykorzystali do swojego pokazu przetworzone odpady, które posłużyły im jako rekwizyty i akcesoria uwypuklające znaczenie ekologii i ratowania planety przed masowym porzucaniem śmieci i obywatelską obojętnością. Scenariusz był wyjątkowo wymowny i podzielony na pewne sekcje, angażował transparenty, rekwizyty, odpowiednią muzykę oraz makijaż. Pokaz uświadomił samym twórcom blaski i cienie przemysłu modowego pod każdą postacią. Sekcje pokazowe poruszające rozmaite aspekty obrony praw zwierząt były następujące:

  1. „Obdarty ze skóry” – sekcja miała za zadanie uświadomić jak powstają luksusowe wyroby skórzane.
  2. „Gorące samochody” – sekcja przeciwko beztroskiemu zostawianiu zwierząt w samochodach.
  3. „98% człowieka” – sekcja na rzecz lepszego traktowania małp, bliskich człowiekowi ze względu na DNA – to nie tylko cyrkowi aktorzy czy zabawki.
  4. „Kurcze pieczone” – sekcja przeciwko zabijaniu zwierząt (Polska jest europejskim liderem w produkcji mięsa).
  5. „Zew natury” – sekcja na rzecz dbałości o naturalne środowisko zwierząt, które potrzebują otwartych przestrzeni.
  6. „Nowy cyrk” – promocja rozrywki (cyrku) bez partycypacji zwierząt.

Dalszymi osiągnięciami i sukcesami projektu jest także rozwój samych uczestników oraz wpływ, jaki projekt wywołał na nich i na organizacje uczestniczące. Uczestnicy nabyli umiejętność prowadzenia otwartych dyskusji, wyrażania asertywnej opinii, prowadzenia negocjacji z zachowaniem poszanowania zasad, osiągania kompromisu, radzenia sobie podczas trudnych sytuacji, przyjmowania postawy otwartej na drugiego człowieka. Rozwinęli umiejętności językowe oraz przełamali bariery komunikacyjne w posługiwaniu się obcym językiem. Wzmocnili umiejętności pracy w zespole, poszerzyli horyzonty myślowe oraz wzmocnili więzi polsko-ukraińskie dążąc do wypracowania wspólnego rezultatu. Uczestnicy nabyli wiedzę związaną z sytuacją praw zwierząt, rozwinęli wyobraźnię, kreatywność, uświadomili sobie wagę dialogu międzykulturowego. Ukształtowali i wzmocnili swoje postawy proekologiczne, rozwinęli umiejętność prowadzenia otwartych dyskusji ubranych w empatię z poszanowaniem zasad tolerancji i godności drugiego człowieka. Mieli okazję pracować nad pewnością siebie niezbędną do wystąpienia podczas pokazu mody dla publiczności, sumiennością, dokładnością, a także realizacją ustalonych w grupie celów. Projekt był także korzystny dla organizacji go realizujących. Obie organizacje partnerskie dzięki projektowi zacieśniły współpracę na polu międzynarodowym. Realizacja przedstawionych działań przyczyniła się do osiągnięcia wzrostu wiedzy przez obie organizacje na temat realizacji projektów międzynarodowych. Obie organizacje wzbogaciły swoje doświadczenie o pracę z osobami defaworyzowanymi w społeczeństwie z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, pogłębiły wiedzę o ich potrzebach edukacyjnych i włączenia społecznego. Dzięki sprawnej współpracy organizacji przyszłe projekty będą mogły być wdrażane z jeszcze lepszą jakością.

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.