Move Beyond

Kilka słów o projekcie

Projekt koncentruje się na trzech aspektach wykluczenia społecznego i kulturowego:

  1. Niewystarczający udział w życiu społecznym: niewystarczający udział w formalnych i nieformalnych sieciach społecznościowych (włączając czas wolny), niewystarczające wsparcie społeczne, izolacja społeczna, brak zaangażowania społecznego, a dla imigrantów – brak kontaktu z rodakami.
  2. Niewystarczająca integracja kulturowa/ normatywna: niezgodność z podstawowymi wartościami i standardami, niska etyka pracy, gotowość do udziału w szkoleniach, przestępczość nieletnich, różne poglądy na prawa i obowiązki kobiet/ mężczyzn.
  3. Brak dostępu do podstawowych praw socjalnych: dot. edukacji, usług społecznych, doradztwa w zakresie zadłużenia, pośrednictwa pracy, ubezpieczenia społecznego, nieodpowiednich warunków życia itp.

Projekt podejmie metodologie i najlepsze praktyki w dziedzinie sztuki i sportu. Nie ich funkcję  rekreacyjną, ale funkcję społeczną i edukacyjną w najszerszym tego słowa znaczeniu. Uczestnictwo w kulturze lub sporcie, bez względu na to, czy chodzi o korzystanie z różnorodnych dóbr instytucji kultury, czy uprawianie sztuki lub uprawianie sportu, przyczynia się do uczestnictwa w życiu społecznym. Zawiera element osobisty, ponieważ  poszerza umiejętności, zwiększa kreatywność, wpływa na samorozwój, odporność emocjonalną i wytrzymałość.

Projekt ma na celu opracowanie szkolenia dla nauczycieli, trenerów z wykorzystaniem zasad i narzędzi z dziedziny sztuki i sportu, które będą stosowane w ramach reintegracji i edukacji.